velikost textu

Individuální předzápasové rituály a jejich interpretace samotnými sportovci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Individuální předzápasové rituály a jejich interpretace samotnými sportovci
Název v češtině:
Předzápasové a pozápasové rituály fotbalistů a fotbalistek
Název v angličtině:
Individual Pregame Rituals and Their Interpretation by Athletes Themselves
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Anna Šarapatková
Vedoucí:
Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Hana Märzová
Id práce:
166422
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ritual, sport, pověrčivost
Klíčová slova v angličtině:
ritual, sport, superstition
Abstrakt:
Práce se zabývá tématem rituálů, které je dále rozšířeno o problematiku rituálů ve sportu. Po teoretickém ukotvení tohoto problému se výzkum, který je součástí práce, zaměřuje na rituální jednání ve sportu konkrétněji Pozornost je věnována rituálnímu jednání, které sportovci praktikují v souvislosti s výkonem, který mají podat. Zkoumáno je rituální jednání individuální. Hlavním cílem výzkumu je vytvořit klasifikaci tohoto jednání založenou na odůvodněních konkrétních rituálních jednání jeho účastníky a současně za pomoci teorie jednání Maxe Webera. Dále bylo v práci vyzkoumáno, jaké jsou funkce tohoto specifického chování sportovců, a zda se rituální jednání liší napříč různými skupinami ve sportu (pohlaví, kolektivní či individuální sport). Na základě analýzy byly vytvořeny dvě různé klasifikace rituálního jednání, jelikož i odůvodnění tohoto jednání sportovci jsou dvojí podstaty. V prvním případě je dělení založeno na podnětu, na základě kterého sportovci začali rituál praktikovat; protože 1) to u někoho viděli nebo jim to někdo řekl, nebo 2) to jednou udělali, osvědčilo se jim to, tak to dělají dál. Druhý typ dělení je založen na cíli, za jakým sportovci rituál vykonávají. Výsledky ukazují, že se takto sportovci chovají, aby 1) vyhráli či podali ideální výkon a/nebo 2) optimalizovali svůj psychický stav. Funkce rituálního jednání sportovců je v převážné většině psychologická. Co se týče rozdílů napříč pohlavími, objevují se určité typy rituálního jednání, které se častěji vyskytují u žen, než u mužů a naopak.
Abstract v angličtině:
This thesis examines ritualized behavior, further more widen on the issue of ritualized behavior in sport. After describing the theoretical framework of this problem, the research, which is a part of the thesis, focuses on the rituals more specifically. Attention is paid to ritual behavior that athletes practice in relation to their sport and especially to performance they bring. Research is concerned about behavior which is individual. The main aim of the research is to create a classification of ritualized behavior based on individual reasoning of this behavior by its participants and at the same time based on Max Webers theory of behavior. Other findings show what are the functions of this specific behavior of athletes or how the ritualized behavior varies across different groups like gender and if the sport is individual or collective. Research has showed up that classification of the ritualized behavior is dual because the reasonings of athletes are dual, too. In the first case athletes do rituals because 1) they saw someone to do that or someone told them to do it, or 2) they did it once and it proved to them so they started to do it every time. The second way of reasoning says that athletes behave this way to 1) win or do the best, or/and 2) optimalized their psychological state. The function of rituals of athletes is mostly psychological. According to this research there exist certain types of rituals in sport that occurs more often at women than at men, and vice versa.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anna Šarapatková 1.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Anna Šarapatková 177 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Anna Šarapatková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Hájek, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Märzová 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 250 kB