velikost textu

Státní pozemkový úřad

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Státní pozemkový úřad
Název v angličtině:
The State Land Office
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martina Pernicová
Vedoucí:
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Id práce:
166370
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
21. 11. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Státní pozemkový úřad, Působnost Státního pozemkového úřadu, Pozemkové právo, Státní pozemkové vlastnictví
Klíčová slova v angličtině:
The State Land Office, Activity of the State Land Office, Land law, State land ownership
Abstrakt:
Abstrakt Jako téma této rigorózní práce jsem vybrala nově vzniklý Státní pozemkový úřad. Cílem této práce je poskytnout komplexní analýzu jeho vzniku, organizace, činnosti a působnosti mu udělené právní úpravou s důrazem na převzetí činnosti Pozemkového fondu České republiky a rovněž transformaci činnosti a funkce Státního pozemkového úřadu v návaznosti na nový zákon č. 185/2016 Sb., který mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Hlavní část této práce představuje popis • smluvních převodů zemědělských pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu a převody ostatních pozemků; • restituci majetku konfiskovaného státem fyzickým osobám a církvím a náboženským společnostem v rozhodném období od 25.2.1948 do 1.1.1990; hodnocení rozdílů vypořádání restitučních nároků fyzických osob a církví se státem; • privatizace státního majetku; • jednoduchých a komplexních pozemkových úprav. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. V první kapitolu se zaměřuji na vysvětlení základní terminologie a institutů, které dají čtenáři vhled do české právní úpravy. V druhé kapitole popisuji transformaci Pozemkového fondu České republiky v Státní pozemkový fond a jeho základní popis a organizaci. Následně uvádím základní pravomoc a působnost této instituce. Jádrem této práce pak je posouzení hlavních zákonů, které upravují působnost Státního pozemkového fondu. Celou touto prací pak prostupuje analýza změn, které přinesl zákon č. 185/2016 Sb. K získání ucelené analýzy zkoumám platnou právní úpravu, judikaturu a vnitřní předpisy Státního pozemkového úřadu a porovnávám je s předchozí právní úpravou. Práce se rovněž zaměřuje na problémy vyplývající ze složitých transformačních změn ekonomického a právního systému po revoluci v roce 1989. Rigorózní práce se pokouší odkrýt pozadí realizace působnosti Státního pozemkového úřadu a rozporuplnou praxi jednotlivých úředníků a oprávněných osob při aplikaci právních předpisů a uplatňování oprávněných nároků. Záměrem této práce není obsáhnout všechny aspekty tohoto tématu, neboť to není ani možné v rámci rozsahu rigorózní práce, ale měla by čtenáři poskytnout formálně komplexní materiál, který pojímá předmětné téma široce a jeho závěry by mohly být základem dalšího zkoumání.
Abstract v angličtině:
Abstract As a subject of this thesis I have chosen the newly formed State Land Office. The aim of this work is to give a complex analysis of its formation, organization, working and activity conferred by law with an emphasis on takeover of activities from the Land Fund of Czech Republic and also transformation of activity and function of State Land Office in response to the new act no. 185/2016 Coll. which amends act no. 503/2012 Coll., concerning State land office and also Land act no. 229/1991 Coll. The main body of this thesis represents a description of: • contractual transfers of the agricultural land which is part of the agricultural land fund, and transfers of the other land; • restitution of property confiscated by the state to natural persons and churches and religious societies in the decisive period from February 25, 1948, to January 1, 1990; evaluation of differences in the settlement of restitution claims of natural persons and churches with the state; • privatization of the state property; • elementary and complex land consolidation; The thesis is divided into seven chapters. At first, I focus on the explanation of basic terminology and institutes to give the reader their meaning in the Czech legal doctrine. In the second chapter, I describe the transformation of the Land Fund of the Czech Republic to State land office and its basic description and organization. Furthermore, I mention basic competence and jurisdiction of this institution. The core of this thesis is a review of main Acts which regulates the jurisdiction of the State land office. Throughout of this work is evident the analysis about possible changes in response to the new Act no. 185/2016 Coll. To achieve comprehensive analysis, author analyzes applicable legislation, case law and internal regulations of State land office that are compared to previous regulations. The thesis also concentrates on problems resulting from difficult transformation change of economic and legal system after revolution in 1989. The rigorozum thesis attempts to uncover the background of the realisation of the jurisdiction of the State land office and semilegal practices of the officials or individual beneficiaries during aplication of the legislation and realisation of given individual claims. The intention of this paper is not to cover all aspects of this topic, after all that is impossible in frame of one rigorozum thesis, but it should provide the reader a formally complex material which widely grasps the assigned topic and its outputs can be a subject of an expanding research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Pernicová 3.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Pernicová 206 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Pernicová 126 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Martina Franková, Ph.D. 345 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 435 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 172 kB