velikost textu

Porovnání softbalového švihu při nadhozu nadhazovače a nahrávacím strojem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání softbalového švihu při nadhozu nadhazovače a nahrávacím strojem
Název v angličtině:
Comparisons of softball swing at pitches from a pitching machine and pitcher
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Šmejkalová
Vedoucí:
PhDr. Jan Carboch, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petra Pravečková, Ph.D.
Id práce:
166237
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odpalování, načasování, vnímání, anticipace
Klíčová slova v angličtině:
hitting, timing, perception, anticipation
Abstrakt:
Abstrakt Název: Porovnání softbalového švihu při nadhozu nadhazovače a nahrávacím strojem Cíle: Cílem mé práce je porovnání časování hráček softbalu v jednotlivých fázích odpalu na standartní softbalový nadhoz a na nadhazovací stroj. Cílem je také analyzovat jednotlivé fáze odpalování v softbalu a zjistit, zdali je trénink odpalování na nadhazovací stroj vhodnou náhražkou a přípravou na standardizovaný softbalový nadhoz, se kterým se hráčky setkávají v zápasech. Metody: Tento výzkum je případovou studií popisného charakteru, při níž jsme nasbírali velké množství dat od pěti jedinců. Byl vytvořen videozáznam 5 hráček a jejich provedení odpalu proti nadhazovacímu stroji a proti nadhazovači. Celý proces byl natáčen videokamerou Basler GeniCam piA640-210gc se snímkovací frekvencí 200 snímků za sekundu byl poté vyhodnocen pomocí počítačového programu Dartfish, který je určen pro analýzu pohybových dovedností. Výsledky: Výsledky nám ukázaly, že celkový pohyb hráček byl v případě nadhazovacího stroje o něco málo pomalejší, a statisticky se ukázal rozdíl mezi nadhazovacím strojem a nadhozem. To je způsobeno nedostatkem informačních zdrojů z pohybu nadhazovače. Klíčová slova: odpalování, načasování, vnímání, anticipace
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Comparisons of softball swing at pitches from a pitching machine and pitcher Objectives: The aim of this research is to compare the timing of players of softball within individually phases of hitting by a standard softball pitcher and a pitching machine. Another aim is to analyse individual phases of softball hitting and determine whether the training of hitting through a pitching machine is a appropriate substitute for the preparation of a standardized softball pitching which softball players experience during each match. Methods: This research is a descriptive case study, in which we gather a large number of data from five individuals. A ride of five players and their execution of hitting approaches against a pitching machine and real pitcher was created. Subsequently the record from the camera Basler GeniCam piA640-210gc with frame rate 200 frames per second was then evaluated via of computer program Dartfish, which is designed for analyses of motor skills. Results: The results show that the whole movement of players was noticeably slower, in the case of a pitching machine use. Regarding the use of a pitching machine and real pitcher, the statistic results show differences. The differences derive from the absence of conscious prediction of pitches motion in the case of the pitching machine use. Key words: hitting, timing, perception, anticipation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Šmejkalová 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Šmejkalová 244 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Šmejkalová 244 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Carboch, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. 242 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jan Carboch, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Petra Šmejkalová 77 kB