velikost textu

Využití diagnostické baterie LPAD ve výzkumu i v diagnostice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití diagnostické baterie LPAD ve výzkumu i v diagnostice
Název v angličtině:
The application of the LPAD test battery in reasearch and diagnostics
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Špaček Pravdová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vladěna Šnoblová
Id práce:
166200
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dynamická diagnostika|kognitivní modifikovatelnost|LPAD|učební potenciál|zkušenost zprostředkovaného učení
Klíčová slova v angličtině:
cognitive modifiability|dynamic assessment|learning propensity|LPAD|mediated learning experience
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá dynamickým testovacím nástrojem LPAD (Learning propensity assessment device, česky Dynamické vyšetření učebního potenciálu). Stěžejní část obsahuje podrobný popis jedenácti testů v baterii obsažených, a to včetně fází zkušenosti zprostředkovaného učení. Hlavním cílem bakalářské práce je prezentovat výsledky výzkumných studií, které tyto diagnostické nástroje využívají, a to jak v diagnostice, tak ve výzkumu. Ve většině studií byly testy LPAD baterie použity na specifických populacích, a to osobách s mentálním, fyzickým či kognitivním handicapem. Díky dynamické povaze testů a zkušenosti zprostředkovaného učení bylo možné rozkrýt potenciál jejich kognitivní modifikovatelnosti. Návrh výzkumu, který tvoří poslední část bakalářské práce, je koncipován jako experiment realizovaný se dvěma skupinami žáků, kteří náležejí k populaci neslyšících a nedoslýchavých žáků navštěvujících školy pro sluchově postižené. Experiment má ověřit smysluplnost dynamické diagnostiky pomocí LPAD baterie a prověřit efekt zkušenosti zprostředkovaného učení na kognitivní modifikovatelnost u žáků s vadou sluchu.
Abstract v angličtině:
Abstract The Bachelor thesis studies assessment qualities of the dynamic Learning propensity assessment device battery. In the key part of the thesis, the eleven tests contained in the LPAD battery as well as intervention phases of mediated learning experience are described. The main aim of the thesis is to present significant studies in which these diagnostic tools were used, both in the area of assessment and research. In most cases presented in the thesis, the LPAD battery tests were used with specific populations – individuals with either mental, physical or cognitive handicap. The dynamic nature of the tests and the mediated learning experience help to quantify and highlight the cognitive modifiability potential of the test groups. The concluding part of the thesis presents a research proposal. It suggests a research project centred on an experiment with deaf and hard of hearing students. The experiment is designed to verify the usefulness of dynamic assessment as applied in the LPAD battery and to test the effect of the mediated learning experience on the change of cognitive modifiability.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Špaček Pravdová 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Špaček Pravdová 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Špaček Pravdová 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 420 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladěna Šnoblová 327 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 152 kB