velikost textu

Komparativní analýza pohybového vzoru plaveckého způsobu kraul a specifických posilovacích cvičení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparativní analýza pohybového vzoru plaveckého způsobu kraul a specifických posilovacích cvičení
Název v angličtině:
Comparative analysis of motional pattern of swimming style crawl and specific strength exercises
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jitka Vaněčková, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.
Id práce:
166145
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sporty v přírodě (51-600400)
Program studia:
Kinantropologie (P7403)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Plavání, povrchová elektromyografie, expandéry, plavecký trenažér, Biokinetic
Klíčová slova v angličtině:
Biokinetic, expanders, surface electromyography, swimming, swimming simulator,
Abstrakt:
Abstrakt Název: Komparativní analýza pohybového vzoru plaveckého způsobu kraul a specifických posilovacích cvičení Cíl práce: Cílem disertační práce je posouzení míry koordinační shody zapojení vybraných svalů během plaveckého cyklu kraul jako cílového pohybu s imitačním cvičením. Metoda: Výzkumná studie má charakter intra-individuální a inter-individuální komparativní analýzy koordinačních charakteristik pohybové soustavy. Jedná se o sekvenční triangulaci kvantitativně – kvalitativního přístupu, o vnitroskupinovou případovou studii s experimentálním způsobem získávání dat. Výsledky: Svalová aktivace vybraných svalů při plaveckém způsobu kraul vykazovala věcně významný rozdíl v porovnání s imitačními pohyby na plaveckém trenažéru Biokinetic a při posilování s plaveckými expandéry. Klíčová slova: Plavání, povrchová elektromyografie, expandéry, plavecký trenažér, Biokinetic
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Comparative analysis of the crawl pattern and specific exercises. Purpose: The aim of the dissertation is to evaluate the coordination similarity ratio of involvement of selected muscles during the crawl swimming cycle as a target movement with imitation movement acts. Methods: The research study has the character of an intra-individual and inter- individual comparative analysis of the coordination characteristics of the movement system. This is a sequential triangulation of a quantitative-qualitative approach and an intragroup case study with an experimental way of getting data. Results: Muscle activation of selected muscles during the crawl did not show a significant difference in effect size compared to the imitation movements on the Biokinetic swimming simulator and exercising with swimming expanders. Keywords: Biokinetic, expanders, surface electromyography, swimming, swimming simulator,
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jitka Vaněčková, Ph.D. 10.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jitka Vaněčková, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jitka Vaněčková, Ph.D. 7 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jitka Vaněčková, Ph.D. 1.48 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. 873 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, Ph.D. 219 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 294 kB