velikost textu

Kirsti Siraste a její překlady z češtiny v kontextu doby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kirsti Siraste a její překlady z češtiny v kontextu doby
Název v angličtině:
Kirsti Siraste and her Translations from Czech in the Light of her Time
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anna Jirásková
Vedoucí:
PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Petra Vavroušová
Id práce:
166140
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Humanitní vědy (N6145)
Obor studia:
Finská filologie (FIF PCN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kirsti Siraste|překlady z češtiny do finštiny|ideologie|cenzura|Milan Kundera|Nesnesitelná lehkost bytí|česká literatura ve Finsku|autocenzura|normy|finlandizace
Klíčová slova v angličtině:
Kirsti Siraste|translations from Czech into Finnish|ideology|censorship|Milan Kundera|Unbearable Lightness of Being|Czech literature in Finland|self-censorship|norms|finlandization
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá překlady české literatury ve finském kontextu, a to s konkrétním zaměřením na postavu významné překladatelky z češtiny do finštiny Kirsti Siraste. Kromě osobnosti překladatelky práce přibližuje historický kontext 2. poloviny 20. století, v němž Siraste tvořila, ideologii doby, která ovlivňovala celkovou společenskou atmosféru, a tudíž i práci překladatelů a nakladatelů a postavení české literatury v tehdejším Finsku. Práce se zaměřuje taktéž na komplexní situaci překladové literatury ve Finsku, protože česká literatura v ní netvoří izolovaný subjekt, ale je součástí překladové literární produkce jako celku. Nedílnou součástí této práce je také výzkum dobových norem, které platily jak pro překladovou, tak pro domácí literaturu. Poslední částí práce je translatologická analýza jednoho z překladů Siraste, konkrétně Nesnesitelné lehkosti bytí Milana Kundery. Její součástí je jak srovnání překladu a českého textu se zaměřením na politické narážky, které se mohly stát předmětem (auto)cenzury, a další reálie, které se v textu vyskytly, tak další nedílné součásti translatologické analýzy – charakteristika autora a jeho tvorby, českého textu a románu jako celku, překladu v kontextuálních souvislostech a také recepce celého česko-jazyčného díla Milana Kundery a Nesnesitelné lehkosti bytí v tehdejším finském kontextu.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on the translations of Czech literature in Finland, specifically on the person of eminent translator from Czech into Finnish, Kirsti Siraste. It describes the historical context of the second half of the 20th century when Siraste worked as an active translator, the ideology of the era which influenced the whole social climate, i. e. the translator’s and publisher’s work as well; and the position of Czech literature in Finland at that time. The thesis also maps the comprehensive situation of literary translation in Finland because Czech literature is a part of literary translation production as a whole. Another focus point of the thesis is the research of norms in literary translation and Finnish literary production as well. The last part of the thesis is a translatological analysis of one of Siraste’s translations, specifically The Unbearable Lightness of Being by Milan Kundera. The analysis consists of a comparison of the Czech and the Finnish text focusing on political references, which might become a subject of (self-)censorship, and other realities in the text; and other integral parts of translatological analysis – characteristics of Milan Kundera as a writer, and his work, the Czech version of the novel as a whole, the translation in the context, and the reception of the books by Kundera written in Czech, and The Unbearable Lightness of Being in Finland at that time.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Jirásková 1.18 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Jirásková 3.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Jirásková 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Jirásková 116 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D. 297 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Petra Vavroušová 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB