velikost textu

Informační podpora v oblasti softwarových simulátorů v lékařské výuce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informační podpora v oblasti softwarových simulátorů v lékařské výuce
Název v angličtině:
Information support in the area of software simulators in medical education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Jirásková
Vedoucí:
doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.
Oponent:
Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
Konzultant:
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Id práce:
166120
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lékařské simulátory, informační podpora, výuka, informační základna, repozitář, referenční manažer, myšlenkové mapy
Klíčová slova v angličtině:
medical simulators, information support, education, information base, repository, reference manager, mind maps
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Předmětem této bakalářské práce je analýza vývoje a užití lékařských simulátorů z hlediska informační podpory, základní popis a úvod do problematiky samotných lékařských výukových simulátorů. V úvodu jsou popsány vlastní simulátory od počátku jejich historického vývoje až po současné využití. Následně se práce zabývá figurínami pro pacientské simulátory, jejichž nezbytnou součástí nutnou pro správné fungování jsou matematické modely na pozadí simulátorů. V kapitole o repositářích je popsána problematika dokumentace modelů a archivace článků popisujících modely. Jsou popsány referenční manažery pro správu literatury a základní srovnání jejich funkcí. Dále se práce zaměřuje na jeden vybraný referenční manažer - Docear, který je podrobněji popsán a použit v praktické části bakalářské práce. Ta se zabývá organizací vědecké literatury biomedicínských simulátorů v Oddělení biokybernetiky a počítačové podpory výuky na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Klíčová slova (česky) - lékařské simulátory, informační podpora, výuka, informační základna, repozitář, referenční manažer, myšlenkové mapy.
Abstract v angličtině:
Abstract (english) The subject of this thesis is the analysis of the development and use of medical simulators in terms of information support, basic description and introduction to the issue of medical training simulators themselves. The introduction describes the simulators since the beginning of the historical development to the current use. Subsequently, the work deals with manikin for patient simulators, the essential components, required for proper functioning, which are mathematical models on the background of the simulators. The chapter on repositories, describes the problems of model documentation and archiving of articles which describes the models. There are described reference managers for managing the literature and made a basic comparison of their features. The thesis focuses on a selected reference manager - Docear, which is described and used in the practical part. It deals with the organization of the scientific literature of Biomedical simulators in the Department of Biocybernetics and Computer Aided Teaching at the 1st Medical Faculty of Charles University. Key words (english) - medical simulators, information support, education, information base, repository, reference manager, mind maps
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Jirásková 2.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Jirásková 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Jirásková 173 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. 308 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. 306 kB
Stáhnout Posudek konzultanta doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. 741 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 153 kB