velikost textu

Pragocentrismus pohledem studentů maturitních a předmaturitních tříd pražského gymnázia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pragocentrismus pohledem studentů maturitních a předmaturitních tříd pražského gymnázia
Název v angličtině:
Pragocentrism as seen by students of graduation and pre-graduation classes of a Prague high school
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Srp
Vedoucí:
Mgr. Jan Rössler
Oponent:
Mgr. Mirka Strnadová
Id práce:
166098
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pragocentrismus, Případová studie, Dotazníkové šetření, Analýza
Klíčová slova v angličtině:
Pragocentrism, Case study, Questionnaire survey, Analysis
Abstrakt:
Tomáš Srp Abstrakt bakalářské práce Pragocentrismus pohledem studentů maturitních a předmaturitních tříd pražského gymnázia Abstrakt Bakalářská práce na téma „Pragocentrismus pohledem studentů maturitních a předmaturitních tříd pražského gymnázia“ zkoumá postoje a názory pražských studentů na problematický pojem pragocentrismus. Teoretická část práce představuje pojmy centralizace a decentralizace, role hlavních měst a regionální disparity, které uvádí do kontextu práce a spojuje je s pojmem pragocentrismus. Samotný pojem pragocentrismus je pak představován prostřednictvím několika článků doktora Michala Illnera. Praktická část definuje cíl výzkumu a jejich cílovou skupinu. Je zde popsán dotazník, prostřednictvím kterého byla získána data a dále metodologie výzkumu a výzkumné hypotézy. Výsledky výzkumu jsou prezentovány v podobě deskriptivního popisu sebraných dat. Závěrečná diskuze hodnotí výsledky výzkumu, jeho nedostatky a zamýšlí se nad dalšími možnostmi zkoumání pojmu pragocentrismus, které by vedly k jeho lepšímu poznání. Hlavním zjištěním práce, které prezentuje, je skutečnost, že pražští studenti některé prvky centralizace Prahy uznávají, ale neshledávají je jako problematické. Naopak si myslí, že obdobná situace jako je mezi Prahou a zbytkem České republiky, je běžná i jinde ve světě.
Abstract v angličtině:
Tomáš Srp Abstrakt bakalářské práce Pragocentrismus pohledem studentů maturitních a předmaturitních tříd pražského gymnázia Abstract The bachelor’s Thesis on topic "Pragocentrism as seen by students of graduation and pre-graduation classes of Prague high school," examines attitudes and opinions of Prague students on the problematic notion pragocentrism. The theoretical part introduces concepts of centralization and decentralization, the role of capital cities and regional disparities, which are put into the context of work and connected with the notion pragocentrism. The very notion pragocentrism is then presented through several articles by Dr. Michael Illner. The practical part defines the aim of the research and its target group. It sets on description of a questionnaire, through which the data was obtained and further research methodology and research hypotheses. The research results are presented in the form of descriptive description of collected data. Final discussion evaluates the results of the research, its weaknesses and intends to further possibilities of exploring the notion pragocentrism, which would lead to a better understanding. The main finding of the work is the fact that Prague students admit some of the elements of Prague centralization, but do not find it problematic. On the contrary, they think that a similar situation like the one between Prague and the rest of Czech Republic, is a common elsewhere in the world.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Srp 830 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tomáš Srp 97 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Srp 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Srp 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Rössler 683 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Mirka Strnadová 378 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. 152 kB