velikost textu

Role užívání marihuany lidmi s tělesným postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role užívání marihuany lidmi s tělesným postižením
Název v angličtině:
The Role of Marijuana Use by People with a Physical Disability
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Petra Müllerová
Vedoucí:
Mgr. Anna Oravcová
Oponent:
Mgr. Josef Kawulok
Id práce:
166097
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výzkum, užívání marihuany, rozhovory
Klíčová slova v angličtině:
survey, marijuana using, interview
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce se zaměřuje na roli užívání marihuany u lidí s tělesným postižením. Výzkumy naznačují, že marihuana nemusí sloužit pouze k rekreačním účelům a její užívání může tělesně postiženému přinést značnou úlevu, například uvolnění svalů při křečích. Toto téma je nedílnou součástí diskuze o lékařském využití marihuany a její legalizace jako takové, což autor vnímá jako stále aktuální. Cílem práce je nejprve teoretické uvedení do zkoumané problematiky metodou zmapování – rozlišení druhů marihuany, specifikace zkoumané skupiny lidí jako uživatelů marihuany a zároveň tělesně postižených, popsání léčebných účinků konopí a nastínění současného právního stavu v České republice a řadě dalších států. V praktické části byla pro výzkum využita metoda polostrukturovaného rozhovoru, který je zaměřen na důvody užívání marihuany respondenta, na roli jeho rodiny a prostředí v míře užívání marihuany a na možný význam legalizace marihuany pro respondenta. Práce přináší základní vhled do problematiky užívání marihuany, poznatky o pozitivních účincích užívání marihuany tělesně postiženými, zjištění poměrně nízkého vlivu rodiny a okolí na užívání z důvodu zásadní potřebnosti a názory na možné zlepšení společenského vnímání užívání konopí (zejména z léčebných důvodů) po jeho případné legalizaci.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor thesis focuses on the role of marijuana use by people with a physical disability. Research suggests that marijuana may not only serve for recreational purposes, and its use can provide significant relief to the physically disabled, such as relaxing muscles during spasms. This topic is an integral part of the discussion on the medical use of marijuana and its legalization as such, which the author considers as still up to date. The aim of this thesis is first the theoretical introduction to the examined topic by the mapping method – distinction among marijuana species, specification of the studied group of people as marijuana users and at the same time physically disabled, describing the therapeutic effects of cannabis and outlining the current legal position in the Czech Republic and a number of other states. In the practical part, the semi-structured interview method was used for the research, which focuses on the reasons of the use of marijuana by the respondent, the role of his family and the environment in the intensity of marijuana use, and on the potential importance of legalisation marijuana for the respondent. The thesis provides a basic insight into the use of marijuana, knowledge on the positive effects of marijuana use by physically handicapped people, the relatively low influence of the family and the environment on the use because of the essential need, and opinions on the possible improvement of the social perception of cannabis use (especially for medical reasons) after its possible legalisation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petra Müllerová 479 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petra Müllerová 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petra Müllerová 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Anna Oravcová 389 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Kawulok 355 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. 152 kB