velikost textu

Juan Bosch y su crítica de la dictadura trujillista

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Juan Bosch y su crítica de la dictadura trujillista
Název v češtině:
Juan Bosch a jeho kritika Trujillovy diktatury
Název v angličtině:
Juan Bosch and his critique of the Trujillo dictatorship
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lívia Kotuľáková
Vedoucí:
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Oponent:
PhDr. Radek Buben, Ph.D.
Id práce:
166075
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Iberoamerikanistika - dějiny Latinské Ameriky (IBLA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Španělština
Klíčová slova:
Juan Bosch|dictadura|Rafael L. Trujillo|crítica|exilio|República Dominicana
Klíčová slova v angličtině:
Juan Bosch|dictatorship|Rafael L. Trujillo|criticism|exile|Dominican Republic
Abstrakt:
Abstrakt: Táto práca sa zaoberá analýzou kritiky diktátorského režimu Rafaela Trujilla v článkoch, listoch, prejavoch a prednáškach Juana Boscha napísaných v období trvania diktatúry, teda v rozmedzí rokov 1930-1961. Jej cieľom je poukázať na to, ktoré prejavy režimu boli Boschom kritizované a z akého dôvodu, prípadne čo autor svojou kritikou sledoval. V teoretickej časti tejto práce je pozornosť venovaná historickej problematike dominikánskeho politického a ekonomického a prvkom, ktoré ovplyvnili vznik diktatúry ako aj analýza samotnej diktatúry Rafaela Trujilla v Dominikánskej Republike a základných pilierov jej fungovania v politickej, ekonomickej, sociálnej a ideologickej sfére (zdanlivá legálnosť, politické fungovanie režimu, monopolizácia ekonomického života, zavedenie sociálnych reforiem, protikomunistické a protihaitské postoje atď.) ako aj rôznym formám útlaku a cenzúry; tieto aspekty sú predmetom Boschovej kritiky. V rámci analýzy textov Juana Boscha je priestor venovaný aj autorovej interpretácii diktatúry obsiahnutej v rozsiahlejších textoch. Mnoho analyzovaných článkov z daného obdobia sa vzťahuje k odbojovej činnosti dominikánskeho exilu, priestor je preto venovaný aj popisu jeho politickej a propagandistickej činnosti v exile spätej s vznikom PRD. Na základe analýzy Boschových článkov som dospela k záveru, že autorova kritika režimu je priamym odrazom jeho ideológie a politického presvedčenia a ich účel je propagandistický: majú napomôcť v diskreditácii režimu a napomôcť jeho zvrhnutiu.
Abstract v angličtině:
Abstract This work is an analysis of criticism of the dictatorial regime of Rafael Trujillo in articles, letters, speeches and lectures produced by Juan Bosch during the period of dictatorship, that is in the period 1930-1961. Its aim is to show which manifestations of the regime were criticized by Bosch and for what reason or what purpose the author observed with his criticism. In the theoretical part of this work, attention is paid to the historical issues of dominican politics and economics and the elements that influenced the dictatorship as well as the analysis of Rafael Trujillo's dictatorship in Dominican Republic and the basic pillars of its functioning in political, economic, social and ideological sphere (the functioning of the regime, the monopolization of economic life, the introduction of social reforms, anti-Communist and anti-Haitian attitudes) as well as various forms of oppression and censorship; these aspects were criticized by Bosch. In the analysis of texts by Juan Bosch, some space is also dedicated to the author's interpretation of the dictatorship contained in the larger texts. Many analyzed articles from that period relate to the resistance activity of the dominican exile, so space is also devoted to the description of its political and propagandistic activities in exile associated with the creation of PRD. Based on an analysis of Bosch's articles, I came to the conclusion that the author's criticism of the regime is a direct reflection of his ideology and political beliefs and their purpose is propaganda: to promote the discreditation of the regime and help to overthrow it.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lívia Kotuľáková 993 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lívia Kotuľáková 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lívia Kotuľáková 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Radek Buben, Ph.D. 416 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB