velikost textu

Analýza rozložení tlaku na úrovni interakce chodidla a obuvi u běhu po rovině v minimalistické a sportovní obuvi.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza rozložení tlaku na úrovni interakce chodidla a obuvi u běhu po rovině v minimalistické a sportovní obuvi.
Název v angličtině:
Analysis of a pressure distribution on the level of foot and shoe interaction when running in flatlands with minimalist and sport shoes.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Charousek, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Oponenti:
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
DAVID ZAHRADNÍK
Id práce:
166046
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sporty v přírodě (51-600400)
Program studia:
Kinantropologie (P7403)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
běh, Pedar, doba kontaktu, noha, síla, tlak, obuv, chodidlo
Klíčová slova v angličtině:
run, Pedar, contact time, foot, force, pressure, footwear
Abstrakt:
SOUHRN Problém: Běh je nejrozšířenější pohybovou aktivitou. Nesprávná technika, množství tréninku, ale také vybavení běžce může výrazně ovlivnit zdravotní stav jedince a to jak kladně, tak i záporně. Z tohoto důvodu se objevují různé trendy ve využití různého typu obuvi. Zejména klasická sportovní obuv s různými druhy tlumení a minimalistická obuv, která by měla napodobovat běh „naboso“, který by měl být pro člověka mnohem přirozenější, jak tvrdí B. Nigg ve své publikaci „Born to run“ – kde člověk byl zrozen pro chůzi a běh naboso. Nevhodné využití tak může vést ke zdravotním komplikacím nejen v oblasti nohy. Cíl: Zjistit, jak se mění došlap na úrovni interakce chodidla a obuvi u běhu po rovině při použití minimalistické obuvi a při použití sportovní obuvi u rekreačních běžců, a na základě zjištěných výsledků vyslovit závěry pro tréninkovou praxi. Metody: Práce se zabývá během na dlouhé tratě u amatérských běžců v odlišném typu obuvi (minimalistické a sportovní). Výzkumný soubor tvořilo 14 žen (hmotnost 63,31 ± 4,89 kg, výška 169,69 ± 4,71 cm, věk 31,92 ± 5,34 roků, rychlost v minimalistické obuvi (MO) 3,34 ± 0,06 m.s-1, rychlost ve sportovní obuvi (SO) 3,29 ± 0,06 m.s-1, počet naběhaných km týdně 37,54 ± 9,43, velikost nohy odpovídající vložce 39-40 EU). K měření byla využita dynamografická vyšetřovací metoda s cílem analyzovat kontakt chodidla s podložkou. Pro toto měření byl využit měřící systém Pedar® (Novel, Mnichov, Německo). Každý proband absolvoval 6 měření běhu, z toho 3 měření v minimalistické obuvi a 3 měření ve sportovní obuvi letmo rychlostí běhu (v = 3,33 ± 0,2 m.s-1). Měření proběhlo na padesátimetrovém úseku po rovině na umělé trávě fotbalového hřiště. Před vlastním měřením proběhlo rozcvičení a rozběhání a následná optimalizace rychlosti běhu probanda opakovaným rozběháním v dané rychlosti. Statistické zpracování bylo provedeno softwarem R a Statistica. Využita byla analýza rozptylu (ANOVA), Wilcoxonův test, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallisova ANOVA a Post-hoc analýza. Výsledky a závěry: Náš výzkum prokázal, že typ obuvi (minimalistická a sportovní) má vliv na typ došlapu při běhu po rovině na dlouhé tratě. Dochází k posunu plantárních tlaků směrem k přední části chodidla. Výzkum prokázal statisticky signifikantní rozdíl na hladině významnosti (α = 0,05) v síle a tlaku působícím při první kontaktu chodidla s podložkou při využití minimalistické a sportovní obuvi. Při analýze působící síly a tlaku při prvním kontaktu chodidla s podložkou byly zjištěny signifikantní rozdíly mezi RFSS (běh přes zadní část chodidla ve sportovní obuvi) a RFSM (běh přes zadní část chodidla v minimalistické obuvi). Dále byl prokázán statisticky signifikantní rozdíl v síle a tlaku působící na podložku ve střední části chodidla při běhu po rovině s využitím minimalistické a sportovní obuvi. Statisticky signifikantní rozdíly však nenalézáme pro krokovou frekvenci běhu, dobu kontaktu s podložkou, působící sílu a tlak přední, zadní části a celého chodidla na podložku při běhu po rovině s využitím minimalistické a sportovní obuvi. Minimalistická obuv by měla mít určitě své zastoupení u běžců na dlouhé tratě. Důležité je však soustředit se na správnou techniku běhu. Můžeme také na základě této disertační práce a prostudovaných studií, které se v řadě tvrzení shodují s naší studií, určit minimalistickou obuv jako určitý mezistupeň mezi sportovní a barefoot obuví. A tak běžci, kteří chtějí začínat s minimalizmem, by měli nejdříve využít právě tuto obuv a posléze plynule přecházet na obuv barefoot. Klíčová slova: běh, Pedar, doba kontaktu, noha, síla, tlak, obuv, chodidlo
Abstract v angličtině:
SUMMARY Problem: Running is one of the most widespread physical activities. Incorrect running technique, training quantity but also the runner´s equipment can strongly affect health condition of the individual, both positively and negatively. For that reason various trends emerge in the area of running footwear. They include classical sports shoes with different types of impact attenuation as well as the minimalist footwear made to imitate barefoot running, which should be much more natural for humans, as insisted by B. Nigg in his book “Born to Run” – where he says that man was born to walk and run barefooted. Inappropriate shoes can cause various health complications, not only in the foot area. Objective: To find out how foot strike changes in the area of the foot-shoe interaction in running on flat ground when an amateur runner uses minimalist and sports footwear and to draw conclusions for training practice on the basis of the results. Methods: The thesis deals with amateur endurance running in different shoe types (minimalist and sports shoes). The study specimen consisted of 14 female runners (mean body weight 63,31 ± 4,89 kg, height 169,69 ± 4,71 cm, age 31,92 ± 5,34 years, speed in minimalist shoes (MO) 3,34 ± 0,06 m.s- 1, speed in sports shoes (SO) 3,29 ± 0,06 m.s-1, weekly mileage 37,54 ± 9,43 km, foot size corresponding to 39-40 EU insole). The measurement was performed by the dynamographic examination method aimed at the foot-ground contact analysis. The measurement was based on the Pedar® system (Novel, Munich, Germany). Every trial runner underwent 6 measured runs, of which 3 in minimalist and 3 in sports shoes with passing running speed (v = 3,33 ± 0,2 m.s-1). The measurements were performed on a fifty-meter flat section of artificial lawn of a football ground. Before the measurement the trial runners underwent a warm up and optimisation of their running speed by repeated warm up in the required running speed. The statistical processing was performed by R and Statistica software. The statistical methods used included ANOVA analysis of variance, the Wilcoxon test, the Mann-Whitney U test, the Kruskal-Wallis ANOVA and the Post-hoc analysis. Results and conclusions: Our research showed that shoe type (minimalist and sports shoes) does affect foot strike in endurance running on flat ground. Plantar strain shifts towards the toes. The research showed a statistically significant difference (α = 0,05) in the force and pressure acting on the foot in first contact with the ground when using minimalist and sports shoes. The force and pressure analysis of the first foot contact with the ground found a statistically significant difference between RFSS (rear foot striking in sports shoes) and RFSM (rear foot striking in minimalist shoes). A further statistically significant difference was found between the force and pressure acting on the insole in the central part of the foot running in flat ground sing minimalist and sports shoes. However, no statistically significant difference was found in step frequency of the runner, time of contact with the ground, force and pressure acting on the ground from the front, rear and whole foot of the runner running on flat ground in minimalist and sports shoes. Minimalist shoes are certainly recommended to endurance runners. However, the most important thing is to concentrate on the correct running technique. On the basis of this dissertation research and the studied trials by other researchers, in many respects in agreement with the present study, a conclusion can be drawn that minimalist footwear should become a transitory stage between sports and barefoot shoes. And so runners who want to transfer to minimalism should first begin to use minimalist shoes and then continually transfer to barefoot shoes. Keywords: run, Pedar, contact time, foot, force, pressure, footwear
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Charousek, Ph.D. 7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Charousek, Ph.D. 137 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Charousek, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jan Charousek, Ph.D. 1.83 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta DAVID ZAHRADNÍK 944 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 289 kB