velikost textu

Systémy financování sportu ze zdrojů z veřejných financí v České republice a ve vybraných zemích v Evropě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Systémy financování sportu ze zdrojů z veřejných financí v České republice a ve vybraných zemích v Evropě
Název v angličtině:
Systems of Sport Financing from State Finances in the Czech republic and in Chosen Countries in Europe
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Procházka, Ph.D.
Školitel:
doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Oponenti:
doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
Id práce:
166025
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Kinantropologie (P7403)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 3. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ekonomika sportu, sportovní politika, financování sportu, veřejné finance, státní finance
Klíčová slova v angličtině:
Sport Economics, sport policy, sports financing, public finances, state finances
Abstrakt:
Abstrakt Název: Systémy financování sportu ze zdrojů ze státních financí v České republice a ve vybraných zemích v Evropě Autor: Jan Procházka Abstrakt: Výzkum měl za cíl analyzovat různé modely financování sportu v České republice a ve srovnatelných zemích v Evropě a na základě této analýzy navrhnout změny, umožňující stabilizací a další rozvoj českého modelu. Jednalo se o kvalitativní výzkum. Metodologicky byl založen na rešerši a analýze vědecké literatury, oficiálních dokumentů a jiných zdrojů, a na následně provedeném hlavním výzkumu za pomoci strukturovaného dotazníku. Ten byl doplněn rozhovory a osobní komunikací. Mezistupněm byl předvýzkum, také ve formě dotazníku, který umožnil doladit hlavní dotazník. Přes velké problémy se získáváním dat a dokonce komunikací oslovených stran se podařilo získat vcelku velký objem údajů, a to hlavně ve srovnání s předchozími studiemi, což bylo oceněno při diskusích na konferencích i s jinými zainteresovanými stranami. Podařilo se získat strukturované informace z deseti zemí Evropy. Na základě analýzy z předchozího a z českého modelu byly navrženy změny umožňující zlepšit financování sportu v České republice. Klíčová slova: Ekonomika sportu, sportovní politika, financování sportu, veřejné finance, státní finance
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Systems of Sport Financing from State Finances in the Czech Republic and in Chosen Countries in Europe Author: Mgr. Jan Procházka Abstract: The goal of the research was to analyse different models of sport financing in the Czech Republic and comparable countries in Europe, and based on this analysis, to propose modifications allowing to stabilise and further develop the Czech model. It was a qualitative research. Regarding methods, it was based on literature research, and analysis of scientific literature, official documents and other sources, and the main research with the help of a structured survey. The latest one was complemented with interviews and personal communication. A pre-research, based on another survey, was an intermediate step for fine-tuning the final survey. Notwithstanding huge problems in obtaining data and even with communication with contacted parties, an important set of data was obtained, and that mainly in comparison with former research, which was appreciated during discussions at conferences and by other interested parties. The research was successful in getting structured information from ten European countries. Baaed on the analysis mentioned above and that of the Czech model, modifications allowing to improve sport financing in the Czech Republic were proposed. Keywords: Sport Economics, sport policy, sport financing, public finance, state finance
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Procházka, Ph.D. 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Procházka, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Procházka, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jan Procházka, Ph.D. 246 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. 1.42 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. 456 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 82 kB