velikost textu

Ověření intervenčních programů aerobiku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ověření intervenčních programů aerobiku
Název v angličtině:
Verification of intervention programs in aerobics.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Klára Kovaříková, Ph.D.
Školitel:
Doc. PhDr. Viléma Novotná
Oponenti:
doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, Ph.D.
Jana Pelclová
Id práce:
165919
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Gymnastika (51-600200)
Program studia:
Kinantropologie (P7403)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
aerobik, intervenční program, kondice,
Klíčová slova v angličtině:
aerobics, intervention program, condotion,
Abstrakt:
Abstrakt Vliv intervenčního programu Aerobics Body Express na svalovou sílu. Cíl: Cílem práce je ověřit účinnost intervenčního programu Aerobics Body Express a analyzovat jeho vliv na tři vybrané druhy svalové síly a tři svalové partie. Metody: Tříměsíční intervenční program bude realizován v rámci studijního plánu předmětu Aerobik na Palestře, Vysoké škole tělesné výchovy a sportu. Výzkumný soubor bude tvořit 95 studentů 2. ročníku vysoké školy Palestry. Vliv intervenčního programu Aerobic Body Express na jednotlivé druhy svalové síly bude posuzován na základě rozdílu ve výsledcích pretestů před působením tříměsíčního intervenčního programu a posttestů po jeho ukončení. Měření jednotlivých druhů svalové síly proběhne pomocí baterie vybraných motorických testů. Pro statistické vyhodnocení změn výkonnosti bude použit párový znaménkový test a Wilcoxonův test. K určení věcné významnosti výsledků testů bude použit Cohenův koeficient d. Výsledky: Měření prokázalo u experimentální skupiny statisticky prokazatelné změny ve všech testech. V testech na břišní svalstvo došlo k signifikantním změnám. Hodnoty ukazatele věcné významnosti byly u dynamického testu na břišní svalstvo 0,62 a u statického testu 0,68. Klíčová slova: program aerobik, svalová síla, motorické testy, vytrvalostně-silové schopnosti, plyometrie.
Abstract v angličtině:
Abstract Effect of the Aerobics Body Express intervention program on muscle strength. Objectives: The goal of the study is to validate the efficiency of the Aerobics Body Express intervention program and analyze its impact on three selected types of muscle strength and three muscle groups. Methods: The three-month intervention program shall be implemented as part of the syllabus of the Aerobics course at Palestra College of Physical Education and Sport. The studied population sample shall consist of 95 second-year students of Palestra College. The effect of the Aerobic Body Express intervention program on the individual types of muscle strength shall be assessed based on the difference in the results of pretests taken before application of the three-month intervention program and posttests taken after its completion. This shall constitute a quasi-experiment. The individual muscle strength types shall be measured using a battery of selected motor tests. To assess the changes in performance from the point of view of statistics, we shall use the signed-rank and Wilcoxon tests. To determine the effect size of the test results, we shall use the Cohen’s d coefficient. Results: The measurements demonstrated statistically verifiable changes in all tests for the experimental group. Abdominal muscles tests showed significant changes. The values of the effect size coefficient were 0,62 and 0,68 in dynamic and static abdominal muscles tests, respectively. Key words: Aerobics program, muscle strength, motor tests, strength-endurance capacity, plyometrics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Kovaříková, Ph.D. 5.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Kovaříková, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Kovaříková, Ph.D. 171 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Klára Kovaříková, Ph.D. 1.46 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, Ph.D. 496 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jana Pelclová 55 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 424 kB