velikost textu

Ovlivnění úrovně hudebně pohybových schopností novým programem hudebně-pohybové výchovy u žákyň II. stupně ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ovlivnění úrovně hudebně pohybových schopností novým programem hudebně-pohybové výchovy u žákyň II. stupně ZŠ
Název v angličtině:
Affecting the level of music movement abilities with new music movement program for pupils of secondary school
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Doležalová
Školitel:
Doc. PhDr. Viléma Novotná
Oponenti:
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
Jana Pelclová
Id práce:
165918
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Gymnastika (51-600200)
Program studia:
Kinantropologie (P7403)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 3. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
školní tělesná výchova, hudebně-pohybová výchova, intervenční program, rytmické schopnosti, rytmická gymnastika.
Klíčová slova v angličtině:
physical education, musical-movement education, intervention program, rhythmic abilities, equilibrium, pubescence, rhythmic gymnastics
Abstrakt:
Abstrakt: Název: Ovlivnění úrovně hudebně-pohybových schopností novým programem hudebně-pohybové výchovy u žákyň na II. stupni ZŠ Cíle: Cílem práce je ověřit, do jaké míry ovlivní nově vytvořený program hudebně- pohybové výchovy úroveň vybraných hudebně-pohybových schopností skupin žákyň, ve věku 12–16 let. Dílčím cílem je sestavit intervenční program modernizované hudebně-pohybové výchovy, naplňující současné potřeby dívek daného věku a vytvořit metodické materiály pro jeho výuku. Metody: K ověření úrovně hudebně-pohybových schopností byla u všech skupin použita baterie hudebně-pohybových testů: test rytmické přizpůsobivosti, test rytmické percepce, test dynamické rovnováhy, test společné pohybové tvořivosti (Brtníková, 2009) a test rozlišování výšky tónu dle Bentleye. Pro analýzu dat byly použity testy: Shapiro-Wilkův test, Leveneův test, Wilcoxonův test, párový T-test, Mann-Whitney U-test. Interskupinové rozdíly byly hodnoceny jednofaktorovou a dvoufaktorovou analýzou rozptylu (ANOVA) ve statistickém programovacím jazyce R. Statistické a věcné působení programu provedeno v programu STATISTICA. Grafické znázornění výsledků bylo uvedeno prostřednictvím boxplotů a Q-Q grafů. Výsledky: Naměřené výsledky vstupních testů ukázaly rozdílné hodnoty, tedy odlišné vstupní úrovně jednotlivých skupin (E1, E2 a K). Rozdíly skupin byly zjevné v testech rytmických schopností, nejmenší rozdíly byly mezi vstupními hodnotami v testu rozlišování výšky tónu dle Bentleye. Jednofaktorová ANOVA dokázala slabý efekt programu na schopnost dynamické rovnováhy (Pr <F 0,16) a senzoricko-auditivní schopnosti v rozlišování výšky tónu dle Bentleye. (Pr <F 0,35) u experimentální skupiny (E1+E2), ačkoliv Wilcoxonův test statistickou významnost v testu Benteye neprokázal. Pro testy rytmické percepce, a rytmické přizpůsobivosti nebyly splněny předpoklady pro použití analýzy rozptylu. Dvoufaktorová ANOVA zjišťovala vztah jednotlivých zájmů probandek na výsledky testů hudebně-pohybových schopností. Zájem tanec neovlivnil žádnou z proměnných. Zájem hudební nástroj měl středně silný vliv (Pr <F 0,08) na výsledky testů v dynamické rovnováze. Zájem gymnastika zaznamenal malý efekt (Pr <F 0,17) na výsledky v testu dynamické rovnováhy a střední efekt (Pr <F 0,04) v testování hudebnosti. Zájem jiný sport skóroval s malou interakcí (Pr <F 0,12) v testu rytmické přizpůsobivosti. Statistická a věcná významnost, celkově u experimentální skupiny (E1+E2), byla nalezena v testech rytmické percepce, rytmické přizpůsobivosti, společné pohybové tvořivosti a dynamické rovnováhy. Věcná významnost programu byla nalezena se středním efektem v testu společné pohybové tvořivosti (d=0,62), s malým efektem v testech rytmické percepce (d=0,45), rytmické přizpůsobivosti (d=0,31) a dynamické rovnováhy (d=0,30). V testu senzoricko-auditivní schopnosti rozlišování výšky tónu dle Bentleye, nebyly zaznamenány rozdíly statistické, ani věcně významné. Klíčová slova: školní tělesná výchova, hudebně-pohybová výchova, intervenční program, rytmické schopnosti, rytmická gymnastika.
Abstract v angličtině:
Abstract: Title: Influencing the level of musical-movements abilities with a new programme of musical-movement education in girls on the secondary school. Objectives: The aim of the work is to verify how the newly created programme of musical- movement education affects the level of selected musical and locomotory abilities of the pupils groups, aged 12-16 years. The partial goal is to assemble the intervention program of the modernized musical-movement education, fulfilling the current needs of girls of the given age and to create methodological materials for his teaching. Methods: To verify the level of musical-movements skills, all groups used a battery of musically-movements tests: rhythmic adaptability test, rhythmic perception test, dynamic equilibrium test, collective movement creativity test (Brtníková, 2009) and distinguishing the pitch of tone in the Bentley´s test. For data analysis, the following tests were used: Shapiro-Wilk´s test, Levene's test, Wilcoxon test, paired T-Test, Mann-Whitney U-Test. Intergroup differences were evaluated by the single-way and two-way analysis of variance (ANOVA) in the statistical program R. Statistical relevancy and effect size has been done in the STATISTICA programme. Graphical representation through the boxplot and Q- Q chart. Results: The measured results of the input tests showed different values, different input levels of each group (E1, E2 and K). The group's differences were evident in the tests of rhythmic abilities, the smallest differences between the input values in the Bentley test. One-way ANOVA was able to have a weak effect on the dynamic equilibrium (Pr < F 0.16) and sensory-audit capability in Bentey´s test (Pr < F 0.35) of the experimental group (E1 + E2), although Wilcoxon test of statistical significance in the Benteye test did not prove. For rhythmic perception tests, and rhythmic adaptability, the prerequisites for using the variance analysis were not met. The two-way ANOVA has investigated the relationship between individual interests to the results of probands in the test of musical-movement skills. Interest in dancing did not affect any of the variables. The interest of the musical instrument had a moderate influence (Pr < F 0.08) on the test results in dynamic equilibrium. The interest of gymnastics noticed a small effect (Pr < F 0.17) on the results in the test of dynamic equilibrium and mean effect (Pr < F 0.04) in the test of musicality. Interest in another sport scored with little interaction (Pr < F 0.12) in the test of rhythmic adaptability. Statistical significance and effect size, overall in the experimental group (E1 + E2), was found in tests of rhythmic perception, rhythmic adaptability, collective movement creativity and dynamic equilibrium. The effect size of the program was found with a medium effect in the test of joint movement (d = 0.62) of creativity, with a small effect in rhythmic perception tests (d = 0.45), rhythmic adaptability (d = 0.31) and dynamic equilibrium (d = 0.30). In the test of sensory-auditive by Bentley’s didn´t found the statistical significance and effect size. Keywords: physical education, musical-movement education, intervention program, rhythmic abilities, equilibrium, pubescence, rhythmic gymnastics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Doležalová 3.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Doležalová 440 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Doležalová 446 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Kateřina Doležalová 899 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. 509 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jana Pelclová 1.21 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 61 kB