text size

Náhrada nákladů řízení v bagatelních sporech

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Náhrada nákladů řízení v bagatelních sporech
Titile (in english):
Reimbursement of costs of proceedings in petty cases
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Pavel Zuska
Opponents:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
JUDr. Tomáš Pohl
Thesis Id:
165590
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
26/04/2016
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
náhrada nákladů řízení, bagatelní spory, odměna advokáta
Keywords:
reimbursement of costs of proceedings, petty cases, advocate fee
Abstract (in czech):
Resumé Cílem této práce je poukázat na nárůst počtu bagatelních sporů, analyzovat jeho příčiny, zachytit vývoj relevantní legislativy a judikatury a vypořádat se s některými hlavními právními argumenty vztahujícími se k problematice náhrady nákladů řízení v bagatelních sporech. Důvodem, proč jsem si zvolil dané téma, je především jeho aktuálnost a překotný vývoj v posledních několika letech. Prudký rozmach fenoménu hromadného vymáhání bagatelních pohledávek prostřednictvím tzv. „inkasních společností“ byl příčinou legislativních změn a vedl k převratné judikatuře Ústavního soudu, která vyústila až ve zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb. Práce je členěna na úvod, čtyři hlavní kapitoly a závěr. V úvodu práce zejména uvádím důvody výběru tohoto tématu a definuji druh bagatelních sporů, na které je tato práce orientována. Ve druhé kapitole pojednávám o institutu náhrady nákladů řízení z obecného pohledu, rozebírám jednotlivé druhy nákladů řízení, základní zásady rozhodování o náhradě nákladů řízení, opravné prostředky a náhradě nákladů vykonávacího řízení. Ve třetí kapitole popisuji nárůst počtu bagatelních sporů, analyzuji jeho příčiny a chronologicky zachycuji vývoj judikatury a novelizace vyhlášky č. 484/2000 Sb. a vyhlášky č. 177/1996 Sb. V poslední podkapitole pak rozvádím recentní legislativní vývoj. Ve čtvrté kapitole se věnuji dané problematice z pohledu ústavního práva, reaguji na jednotlivé argumenty, které zazněly zejména v judikatuře Ústavního soudu, a rozebírám ty, kterým se dle mého názoru dostalo málo pozornosti, zejména týkající se legitimního očekávání a principu proporcionality. V páté kapitole se zabývám účelností zastoupení advokátem a nedostatky při způsobu určování náhrady nákladů řízení v bagatelních sporech. V závěru práce pak na základě předložených argumentů vyslovuji potřebu legislativních změn a zamyšlení se nad celkovou systémovou koncepcí hromadného vymáhání bagatelních pohledávek. Klíčová slova: náhrada nákladů řízení, bagatelní spory, odměna advokáta
Abstract:
Abstract The purpose of my thesis is to point out the increase of the amount of the petty cases, to analyze its reasons, to describe the development of the relevant legislation and case law and to deal with some main legal arguments related to the issue of the reimbursement of the costs of proceedings in petty cases. The reason for my research is mainly its topicality and rapid evolution in a few past years. The boom of the mass claim recovery realized by the specialized „debt companies“ was the reason of the legislative amendments and led to the ground-breaking decisions of the Constitutional Court, which resulted in the repeal of the regulation No. 484/2000 Coll. The thesis is composed of the introduction, four chapters and conclusion. The introduction is focused on the reasons of my choice of the topic and on the definition of the specific kind of petty cases my thesis is related to. Chapter Two provides the general overview of the institute of reimbursement of costs of proceeings, examines the varieties of the costs of proceedings, explicates the general principles the reimbursement of costs of proceedings is based on, explores the remedies and deals with the reimbursement of costs of enforcement proceedings. Chapter Three describes the growing amount of the petty cases, analyzes its reasons and reviews the case law development, regulation No. 484/2000 Coll. and regulation No. 177/1996 Coll. The last subchapter outlines the recent legislative development. Chapter Four gives the constitutional law overview, discusses the arguments that appeared especially in Constitutional Court case law and surveys the arguments that were omitted, such as legitimate expectation and the proportionality principle. Chapter Five deals with the topic of the effectiveness of the legal representation and shows the imperfecion of the method the reimbursement of costs of proceedings in petty cases is being determined. Conclusions are drawn in the last chapter. Based on the introduced facts I suggest that the law amendments are needed and that it is necessary to think about the concept and philosophy of the mass claim recovery. Keywords: reimbursement of costs of proceedings, petty cases, advocate fee
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Pavel Zuska 1.66 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Pavel Zuska 823 kB
Download Abstract in czech Mgr. Pavel Zuska 175 kB
Download Abstract in english Mgr. Pavel Zuska 85 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 61 kB
Download Opponent's review JUDr. Tomáš Pohl 201 kB
Download Defence's report 195 kB