velikost textu

Evropská regulace hospodářské soutěže v oblasti informačních a komunikačních technologií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evropská regulace hospodářské soutěže v oblasti informačních a komunikačních technologií
Název v angličtině:
European Competition Law in the Area of Information and Communication Technologies
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Eva Blumental
Vedoucí:
JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.
Id práce:
165578
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Právo hospodářské soutěže, EU, Informační a komunikační technologie, Telekomunikace, OTT aplikace, Komise, SDEU
Klíčová slova v angličtině:
Competition law, EU, Information and Communication Technologies, Telecommunications, OTT Applications, Commission, CJEU
Abstrakt:
Název: Evropská regulace hospodářské soutěže v oblasti informačních a komunikačních technologií Resumé Svět komunikačních informačních technologií se vyvíjí závratným tempem, a této rychlosti je potřeba se přizpůsobit. Jinak tomu není ani v oblasti práva hospodářské soutěže EU. Tato rigorózní práce se zaobírá vývojem evropského soutěžního práva v oblasti informačních technologií umožňujících komunikaci mezi uživateli. Rozsah těchto technologií je zúžen na telekomunikace a tzv. over-the-top aplikace, jelikož právě na těchto dvou odvětvích komunikačních technologií jsou rozdíly způsobené dynamickým vývojem vidět nejlépe. V oblasti telekomunikací je přiblížen historický vývoj odstartovaný procesem liberalizace, a dále jsou analyzovány rozsudky SDEU či rozhodnutí Komise ve všech odvětvích soutěžního práva – tj. čl. 101 a 102 SFEU, kontrola spojování podniků a stručně také státní podpora. Prostor je věnován následkům roamingu i jeho zrušení v blízké budoucnosti, a zásadní část analýzy se zaobírá trendem, jímž se rozhodování Komise v oblasti spojování podniků zdá ubírat. V oblasti OTT aplikací je představen jejich koncept, a velká část práce je věnována jejich specifické povaze, která se promítá také do rozhodování v oblasti hospodářské soutěže. Práce si pokládá otázku, jestli zvláštní povaha těchto komunikačních prostředků vyžaduje poněkud jiný přístup v analýze Komise, než který dosud nám je dosud znám. To nás přivádí také k poslední části práce, která je věnována dílčím aspektům jako je ochrana osobních údajů, a také nová legislativa v oblasti náhrady škody v civilním řízení. Účelem práce je porovnání obou zvolených oblastí – telekomunikací a OTT aplikací, upozornění na jejich specifika, a pokus o nastínění budoucího vývoje v daných oblastech. Závěr práce zároveň poskytuje příležitost k položení otázek, které v současnosti čekají na zodpovězení Komisí či SDEU.
Abstract v angličtině:
Title: European Competition Law in the Area of Information and Communication Technologies Abstract The world of information and communication technologies developes with a tremendous speed. This pace is something that we need to adjust to, and the EU competition law represents no exception. This thesis concerns development of european competition law in the area of information technologies enabling communication between users. The scope of these technologies is narrowed to telecommunications and so called OTT applications, as both demostrate best the differences caused by dynamic development. In the area of telecommunications the analysis starts with a brief introduction of historical development triggered by process of liberalisation, and continues with the analysis of the decision making of both the Commission and the CJEU. All the areas of competition law are included – articles 101 and 102 of the TFEU, control of concentrations and to certain extent also state aid. Attention is dedicated also to consequences of roaming and of its cancellation, which is about to happen in the upcoming years. A lot of focus is aimed on the Commission´s decisionmaking in merger control, where we can assume a development of a certain blueprint. In the area of the OTT applications, we introduce their concept, and a lion share of this work is dedicated to their specific features. We ask ourselves a question whether these features require a slightly different approach concerning the analysis of the Commission. This leads us to the last chapters of the thesis, which are dedicated to data protection aspects of the communication technologies, and also mentions new legislation concerning private enforcement. The aim of this thesis is to compare the two chosen areas – telecommunications and the OTT, and the way european competition law deals with their specific features. It also attempts to estimate future developments. Nevertheless, the conclusion also provides some room for asking ourselves questions which have been left unanswered by the Commission and the CJEU, and answers to which we will find in the upcoming years.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Blumental 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Blumental 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Blumental 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D. 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 177 kB