velikost textu

Zákon o pohřebnictví de lege lata a de lege ferenda

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zákon o pohřebnictví de lege lata a de lege ferenda
Název v angličtině:
Act on Undertaking de lege lata and de lege ferenda
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Richard Štainc
Vedoucí:
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Oponent:
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
Id práce:
165571
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zákon o Pohřebnictví, Mrtvé lidské tělo, Pohřeb
Klíčová slova v angličtině:
Act on Undertaking, The dead human body, The funeral
Abstrakt:
Abstrakt Jak již z názvu předkládané rigorózní práce „Zákon o pohřebnictví de lege lata a de lege ferenda“ plyne, zabývá se tato práce na prvním místě platnou českou právní úpravou pohřebnictví. Za účelem komplexního posouzení právního stavu konkrétních právních institutů a vybrané právní úpravy bylo v práci na četných místech přistoupeno k provedení komparativních přístupů a historického výkladu. Pozornost jsem postupně věnoval problémům aktuálním či takovým, které mohou v budoucnu teprve vzniknout. Zabýval jsem se tedy jak otázkou legality výstavy mrtvých lidských těl z pohledu české právní úpravy platící v době jejího uskutečnění, tak i právní úpravy současné, kdy jsem z více důvodů dospěl k závěru, že taková výstava odporovala celé řadě ustanovení platných právních předpisů a tento stav patrně nedojde v budoucnosti změny. Pozornost jsem dále věnoval zákonem přípustným formám pohřbení lidských pozůstatků. Zde jsem, jako později i na dalších místech práce, upozornil na možnost konfliktu dvou či více existujících právních norem, podle kterých mohou účastníci právních vztahů na úseku pohřebnictví odlišně vykládat svá práva a povinnosti. V kapitole věnované uložení lidských pozůstatků do pohřbení bylo pojednáno o určité nelogičnosti soudobé právní úpravy ve vztahu k povinnostem pohřební služby, které de lege lata přetrvávají nebo byly ještě novelou zákona o pohřebnictví prohloubeny. Chybějící lhůta pro pohřbení lidského těla byla v závěru této kapitoly obšírněji rozebrána v souvislosti s neexistující právní úpravou kryoniky v českém právním řádu. Podrobný právní rozbor z hlediska bývalé i současné právní úpravy, tak úpravy de lege ferenda, byl proveden zejména u pojmu jiných lidských pozůstatků, konečné rakve a listu o prohlídce zemřelého. V samostatných kapitolách věnovaných těmto institutům jsem navrhl a patřičně zdůvodnil změny, které by budoucí právní úprava mohla přinést. Závěr práce je věnován výkonu dozoru nad dodržováním zákona ze strany jednotlivých správních orgánů a též rozšířenému katalogu správních přestupků, který byl novelou zákona o pohřebnictví zaveden. Současně jsem se zde zabýval možnostmi snížení počtu dozorujících správních orgánů a racionalizací výkonu dozorové pravomoci.
Abstract v angličtině:
Abstract As the title of the submitted thesis "The Act on Undertaking de lege lata and de lege ferenda" follows, this thesis deals first with the valid Czech law of undertaking. For the purpose of a comprehensive assessment of the legal status of specific legal institutes and selected legal regulations, comparative approaches and historical interpretation were undertaken in the work in numerous places. I have gradually paid attention to current problems or problems that may arise in the future. I therefore dealt with the qustion of the legality of the exhibition of dead human bodies from the point of view of the Czech legislation in force at the time of its realization, as well as the current legal regulations, when for several reasons I came to the conclusion that such exhibition contradicted a number of provisions of the current legislation and there certainly will be no changes in the future. I continued to pay attention to the lawful forms of burial of human mortal remains. Here, as in other places of work, I have pointed out the possibility of conflict of two or more existing legal norms, according to which the participants in legal relations can interpret their rights and obligations differently. The chapter on the preserving of human mortal remains before the funeral addressed some of the illogicalities of the current legal regulations in relation to the funeral service obligations, which de lege lata persist or were further amended by the Act on Undertaking. The missing deadline for burial of the human body was analyzed at the end of this chapter more extensively in connection with the non-existent legal regulation of cryonics in the Czech legal order. A detailed legal analysis in terms of both the former and the current legislation, and the de lege ferenda, was made in particular with the concept of other human remains, the final coffin and the death certificate. In separate chapters devoted to these institutes, I have drafted and properly substantiated the changes that the future legislation could bring. The conclusion of the thesis is devoted to the supervision of the observance of the law by individual administrative bodies and to the extended catalog of administrative delicts, which was introduced by the amendment to the Act on Undertaking. At the same time, I dealt with possibilities of reducing the number of supervising administrative bodies and rationalizing the exercise of supervisory powers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Richard Štainc 1.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Richard Štainc 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Richard Štainc 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 296 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 188 kB