velikost textu

Školní pěvecký sbor jako prostředek zvyšování zájmu o hudbu a jako alternativa její výuky na čtyřletých gymnáziích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Školní pěvecký sbor jako prostředek zvyšování zájmu o hudbu a jako alternativa její výuky na čtyřletých gymnáziích
Název v angličtině:
School choir as a mean of increasing the interest of music as well as an alternative to music education at high schools
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martina Spiritová, Ph.D.
Školitel:
Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Oponenti:
doc. PaedDr. Marie Slavíková
prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Id práce:
165569
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Hudební teorie a pedagogika (XHTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
  Abstrakt:  Disertační práce se věnuje výuce hudby na gymnáziích (čtyřletých, vyšším stupni osmiletých.) Popisuje experimentální výukovou koncepci, která je  založena na principu, že žáci nenavštěvují klasickou výuku, ale jsou členy školního pěveckého sboru. Na skladbách, které ve sboru studují, se učí tomu,  co by se jinak učili v běžné výuce.   Text nejprve popisuje legislativu spojenou s výukou hudby na gymnáziích, seznamuje se současnou situací a poté popisuje koncepci a na dvou  příkladech ukazuje, jak může v praxi fungovat. Dále přináší drobnou výzkumnou sondu zaměřenou na efektivitu této koncepce. Hlavní část práce  obsahuje vzorový školní vzdělávací program a především seznam notového materiálu, na kterém lze tuto koncepci realizovat. Sborník skladeb je  rozdělen na dvě části – kompozice z oblasti tzv. vážné hudby a kompozice skladeb populárních včetně hudby lidové.   Závěr práce pak ukazuje určité nevýhody koncepce a další vize, jak gymnáziím koncepci přiblížit.    Klíčová slova: gymnázium, pěvecký sbor, experimentální výuka, školní vzdělávací program, vážná hudba, populární hudba, efektivita výuky                 
Abstract v angličtině:
    Abstract  This dissertation is focused on music education at high schools (childern 15‐19 of age). It describes experimental educational concept which is based  on the principle that students do not attend common lessons of music but they are members of a choir. The piece, which they study in a choir, is a  mean of learning.  The text describes the legislation which is connected with music education at high schools and the current situation, it is also focused on the concept  and two examples that show the practical side of it. There is also an education efffectiveness research. The main part of the dissertation contains an  example of educational programme, particularly a list of pieces which is the base for realization of this cencept. The list of pieces is divided into two  parts – pieces of classical music and pieces of popular music, folk songs included.   The conclusion shows not just the possible disadvantages of this concept but also  further visions of delivering this concept to high schools.       Key words:  high school, choir, experimental education, educational programme, classical music, popular music, effectiveness of education         
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Spiritová, Ph.D. 8.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Spiritová, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Spiritová, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Marie Slavíková 383 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. 525 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 603 kB
Stáhnout Errata Mgr. Martina Spiritová, Ph.D. 441 kB