velikost textu

Etika překladatelské činnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Etika překladatelské činnosti
Název v angličtině:
Translation Ethics
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Andrea Šveřepová
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D.
Id práce:
165494
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Překladatelství: čeština - angličtina — Tlumočnictví: čeština - angličtina (PCA TCA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Etika, překlad, etický kodex, profesní organizace, deontologie, norma, hodnota, loajalita, odpovědnost, právo, povinnost
Klíčová slova v angličtině:
Ethics, translation, code of ethics, professional association, deontology, norm, value, loyalty, responsibility, right, obligation
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této práce je etika překladatelské činnosti. V teoretické části definujeme klíčové pojmy z oblasti normativní etiky a následně podáváme přehled dosavadního zkoumání etiky v translatologii. Popisujeme tři způsoby, kterými lze na toto téma nahlížet, a posléze vyčleňujeme hlavní okruhy překladatelské etiky. Dále se věnujeme historii etických kodexů a upozorňujeme na některé problematické aspekty těchto psaných etických norem. Následně se zaměřujeme na jejich obsah a podrobně popisujeme jednotlivé povinnosti a práva překladatelů, které z různých etických kodexů vyplývají a na základě kterých lze jednání překladatelů označit za etické či neetické. Zaměřujeme se také na otázku, jakým způsobem může překladatele ovlivňovat neetické rozhodování jiných osob. Na závěr teoretické části se věnujeme etice v souvislosti s nástroji CAT a strojovým překladem. V empirické části analyzujeme data získaná z dotazníkového šetření, které mělo za cíl zkoumat jednání překladatelů v eticky problematických situacích. Nejprve popisujeme metody výzkumu a jednotlivé části dotazníku, posléze analyzujeme odpovědi respondentů se zvláštním zřetelem na otázku, jak respondenti své jednání zdůvodňovali. Data srovnáváme pomocí dalších informací o respondentech, jako je například délka překladatelské praxe a členství v profesních organizacích. Na základě této analýzy pak vyvozujeme obecné závěry o jednání překladatelů v eticky problematických situacích.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this thesis is translation ethics. The theoretical part provides definitions of key concepts in the field of normative ethics, as well as an overview of the existing research into ethics in translation studies. Three possible ways of approaching this topic are presented and the main themes of translation ethics identified. The thesis then describes the history of codes of ethics with special attention to problems regarding these written ethical norms. With focus on their content, the thesis provides a detailed description of translators’ individual rights and obligations, as defined in various codes of ethics, which deem a translator’s behaviour ethical or unethical. The thesis also explores how translators can be affected by the unethical decisions of other people. The end of the theoretical part focuses on translation ethics in connection with CAT tools and machine translation. The empirical part analyses data collected through questionnaire research, the aim of which was to study translators’ behaviour in ethically challenging situations. First, research methods and individual parts of the questionnaire are described. The thesis then provides an analysis of respondents’ answers with a special focus on the reasoning behind their decisions. The data is compared using other information about the respondents, such as years of professional experience and professional association membership. Based on this analysis, the thesis then presents general conclusions about translator’s behaviour in ethically challenging situations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Šveřepová 3.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Andrea Šveřepová 627 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Šveřepová 169 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Šveřepová 166 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 809 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB