velikost textu

Vyučování matematice orientované na budování schémat v outdoorovém prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyučování matematice orientované na budování schémat v outdoorovém prostředí
Název v angličtině:
Teaching mathematics - schema oriented education in outdoor environment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lada Mladá
Vedoucí:
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Id práce:
165493
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
matematická didaktická prostředí, vyučování orientované na budování schémat, outdoorové vyučování, outdoorová matematika
Klíčová slova v angličtině:
Substantial Learning Environment, Schema-oriented Education, Outdoor Education, Outdoor Mathematics
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se věnuje outdoorovému vyučování matematice orientované na budování schémat. Hledá výhody venkovního vyučování a snaží se jich v plné míře využívat v inovativní výuce matematiky u žáků prvního stupně základní školy. Propojuje inovativní metody vyučování matematice na prvním stupni základní školy s přírodou, a to nenásilnou a přirozenou formou. Příroda zde není chápána pouze jako prostornější místo pro průběh výuky, nýbrž jako prostředek, díky kterému je možno dosáhnout efektivnějšího učení. Diplomová práce seznamuje čtenáře s historií outdoorového vyučování a výchovy a umožňuje tím hlubší porozumění potenciálu přírody a její roli v edukaci. Využívá k tomu pramenů českých i zahraničních. Diplomová práce chce upozornit studenty a učitele matematiky na pozitiva outdoorového vyučování a poskytuje jim realizovaný a reflektovaný soubor nápadů v podobě vypracovaných materiálů outdoorové výuky matematiky. KLÍČOVÁ SLOVA matematická didaktická prostředí, vyučování orientované na budování schémat, outdoorové vyučování, outdoorová matematika
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with teaching mathematics – schema oriented education in outdoor environment. It seeks advantages of outdoor education and tries to apply them fully in an innovative way of teaching mathematics for primary schools. It connects the innovative methods of teaching mathematics with our nature, in a peaceful and natural way. Nature is not just an expanded space for learning but it is the means of achieving more effective learning. The thesis informs the reader about the history of outdoor education and it enables deeper understanding of nature’s potential and its role in education. It takes advantage of Czech and foreign resources on the matter. The thesis wants to enlighten mathematics students and teachers about the positives of outdoor education by providing a collection of ideas, including their real-life realization and their self- reflection, in the form of prepared mathematics outdoor education material. KEYWORDS Substantial Learning Environment, Schema-oriented Education, Outdoor Education, Outdoor Mathematics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lada Mladá 7.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lada Mladá 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lada Mladá 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. 308 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. 309 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. 309 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. 154 kB