velikost textu

Ikonicita ve slovní zásobě znakových jazyků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ikonicita ve slovní zásobě znakových jazyků
Název v angličtině:
Iconicity in Sign Language Lexicon
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavla Třísková
Vedoucí:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Id práce:
165422
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Znakový jazyk, ikonicita ve slovní zásobě, motivovanost znaků
Klíčová slova v angličtině:
Sign Language, iconicity in lexicon, motivated signs
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce popisuje pojetí ikonicity v sémiotice, lingvistice mluvených jazyků a lingvistice znakových jazyků. V teoretické části se věnuje teorii jazykového znaku, vzniku termínu „ikona“ a „ikonicita“. Práce seznamuje s typy ikonicity a usouvztažňuje termín ikonicita s termínem motivovanost, arbitrárnost a konvenčnost. Na závěr teoretické části práce představuje dělení ikonických znaků dle různých autorů. V praktické části je práce zaměřená na podobu ikonicity ve slovní zásobě různých znakových jazycích. Zkoumá, zda se ikonické znaky liší v různých jazycích a zda přebírají jiný či stejný aspekt reality.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor’s thesis describes concepts of iconicity in semiotics, linguistics of spoken languages and linguistics of sign languages. The theoretical part is dedicated to the theory of linguistics sign, the origin of the term “icon” and “iconicity”. The thesis presents different types of iconicity and puts the term iconicity into context with terms motivation, arbitrariness and convention. In conclusion of the theoretical part, the thesis introduces different types of iconic signs according to different authors. The practical part of the thesis concentrates on the form of iconicity in the lexicons of different sign languages. The thesis researches if the iconic signs differs in different sign languages and if they use a different or similar aspect of reality
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavla Třísková 4.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavla Třísková 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavla Třísková 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 217 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 429 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 154 kB