velikost textu

Vliv hyperkinetické zátěže na vybrané mechanické změny axiálního systému člověka.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv hyperkinetické zátěže na vybrané mechanické změny axiálního systému člověka.
Název v angličtině:
Influence of Hyperkinetic Load on Selected Mechanical Changes of Human Axial System.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
Školitel:
Doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Oponenti:
Mgr. Jan Pokorný
doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
Id práce:
165386
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Anatomie a biomechanika (51-500100)
Program studia:
Kinantropologie (P7403)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
reologie, metoda TVS, impaktní zátěž, viskozita, útlum, elasticita
Klíčová slova v angličtině:
rheology, TVS method, impact load, viscosity, damping, elasticity
Abstrakt:
Souhrn Název: Vliv hyperkinetické zátěže na vybrané mechanické změny axiálního systému člověka (AS). Cíle práce: Hlavním cílem práce je na základě sofistikovaného využití metody transfer vibration through spine (TVS) zjistit vliv hyperkinetické zátěže na změnu vybraných mechanických vlastností axiálního systému moderních gymnastek. Metody: Pro identifikaci změn reologických vlastností AS a vyhodnocení intenzity zátěže byly použity následující experimentální metody: 1) metoda TVS; 2) software pro vyhodnocování a analýzu vibračních testů heterogenních systémů; 3) kinematická a dynamická analýza pohybu využitím: * videozáznamu pohybu ve 2D, * systému QUALISYS pro analýzu pohybu ve 3D, * systému KISTLER, pro analýzu dynamických interakcí. Výsledky: Pilotními studiemi i hlavní experimentální částí práce bylo prokázáno, že využitím metody TVS lze identifikovat jak krátkodobé, tak longitudinální změny mechanických vlastnosti AS. Vlivem hyperkinetické zátěže dochází ke změnám vybraných mechanických vlastností AS moderních gymnastek. Pohybový aparát gymnastek reaguje na tréninkovou zátěž snížením reologických parametrů zejména koeficientu tlumení b a viskozity µ. Po regeneraci, resp. odpočinku (druhý den), se uvedené parametry postupně vrací k výchozím hodnotám. Impaktní zátěž v celkovém součtu prováděných skoků během celoročního tréninkového procesu moderních gymnastek představuje dvou- až pětinásobek zatížení pohybového systému člověka a jeho AS oproti civilnímu režimu – s expozicí až 19 000 opakování za rok. Klíčová slova: reologie, metoda TVS, impaktní zátěž, viskozita, útlum, elasticita
Abstract v angličtině:
Summary Title: Influence of Hyperkinetic Load on Selected Mechanical Changes of Human Axial System. Objectives: The main aim of this thesis is to determine the influence of hyperkinetic load on the change of selected mechanical properties of the rhythmic gymnastic axial system based on the sophisticated use of the Transfer Vibration through Spine (TVS) method. Methods: The following experimental methods were used to identify changes in rheological properties of AS and to assess load intensity: 1) TVS method; 2) software for evaluating and analyzing vibration tests of heterogeneous systems; 3) kinematic and dynamic motion analysis using: * 2D motion video recording, * QUALISYS 3D motion analysis system, * KISTLER, to analyze dynamic human-surroundings interactions. Results: Pilot studies and the main experimental part of the thesis have shown that the use of the TVS method can identify both short-term and longitudinal changes of AS mechanical properties. Due to the hyperkinetic load, the selected mechanical properties of the rhythmic AS are changed. The gymnastic apparatus reacts to the training load by reducing the rheological parameters, especially the damping coefficient b and the viscosity µ. After regeneration, which is on the following day, the parameters return to the default values. The impact load in the total sum of performed jumps during the year-long training process of rhythmic gymnasts represents 2–5 times the load on the human musculoskeletal system and its AS compared to the civilian regime – with up to 19,000 repetitions per year. Key Words: rheology, TVS method, impact load, viscosity, damping, elasticity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Šárka Panská, Ph.D. 22.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Šárka Panská, Ph.D. 688 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Šárka Panská, Ph.D. 511 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Šárka Panská, Ph.D. 2.37 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Pokorný 1.33 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. 212 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 341 kB