velikost textu

Tělesné složení u vybraných skupin pražských dětí mladšího školního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tělesné složení u vybraných skupin pražských dětí mladšího školního věku
Název v angličtině:
Body composition in selected groups of children of younger school age in Prague
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Hadžega, Ph.D.
Školitel:
Prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Oponenti:
Zdeněk Havel
doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Id práce:
165338
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Program studia:
Kinantropologie (P7403)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
děti mladšího školního věku, tělesné složení, somatické ukazatele, tělesná zdatnost
Klíčová slova v angličtině:
younger school age, body composition, somatic indicators, physical fitness
Abstrakt:
SOUHRN Problém Současný životní styl většiny populace dětí i dospělých se vyznačuje neaktivním životním stylem. Výzkumy uvádějí, že pohyb dětí s přibývajícím věkem klesá (Bunc, 2004) a dochází u nich ke zvyšování hodnot tělesného tuku a poklesu tělesné zdatnosti, což v konečném důsledku vede k nadváze a obezitě (např. Brettschneider, Naul, 2007; Malina, Bouchard, 1991; Roche et al., 1996). Tento nedostatek pohybové aktivity vede k poklesu tělesné zdatnosti, jako celosvětovému trendu (Malina 2004;, Reed et al., 2006; Tomkinson, 2007), zvyšující se nadváze a obezitě, či vzniku některých zdravotních problémů. Jednou z možností, jak posoudit úroveň životního stylu a kvalitu života dětí i dospělých je tělesné složení. Jeho znalost může přispět k posouzení zdravotního stavu jedince i jeho fyzické připravenosti. Cíl Popsat změny somatických ukazatelů a vybraných parametrů tělesného složení, které souvisí s věkem a pohlavím u dětí mladšího školního věku. Zjistit korelaci mezi somatickými ukazateli, věkem a parametry tělesného složení dětí u obou pohlaví. Zjistit dominantní faktory ovlivnění tělesného složení u obou pohlaví. Metody Průřezové statistické šetření proběhlo na třech základních školách v Praze, kde bylo u prvního měření otestováno 220 dětí (116 chlapců a 104 dívek) ve věku 8-11 let a u druhého měření bylo otestováno 80 dětí (40 chlapců a 40 dívek) ve věku 8- 9 let. Zjišťovanými parametry byly somatické ukazatele a vybrané parametry tělesného složení, které bylo měřeno pomocí celotělové bioimpedanční analýzy (BIA). Pro výpočet parametrů tělesného složení byly použity rovnice pro českou dětskou populaci (Bunc et al., 2000b). Statistické šetření porovnávalo naměřené proměnné u věkových skupin chlapců a dívek a vzájemné vztahy proměnných. Výsledky a závěry Všechny měřené parametry somatických ukazatelů u chlapců i dívek mají tendenci s věkem dětí stoupat. Ve srovnání s celostátním antropologickým výzkumem CAV z roku 2001 (Bláha et al., 2005) dochází u hodnot celkové tělesné výšky u chlapců k nulovým sekulárním trendům a u dívek k negativním sekulárním trendům. Stejně tak hodnoty tělesné hmotnosti a indexu tělesné hmotnosti BMI poukazují u chlapců i dívek na negativní sekulární trend. U chlapců i dívek dochází v souvislosti s věkem k nárůstu hodnot tělesného tuku. Koeficient ECM/BCM poukázal v souvislosti se zvyšováním věku na nulový trend u chlapců a negativní trend u dívek. U parametru tukuprosté hmoty (FFM) dochází u obou pohlaví k nárůstu hodnot se zvyšováním věku a u celkové tělesné vody (TBW) naopak dochází k poklesu hodnot u obou pohlaví v souvislosti s rostoucím věkem dětí. Opakované měření ukázalo, že u obou pohlaví ve věku 8-9 let dochází ke zvyšování všech somatických parametrů a ke zvýšení hodnot tělesného tuku a tukuprosté hmoty (FFM). K nejsilnějšímu ovlivnění parametrů tělesného složení došlo u dívek ve věku jedenácti let, kdy věk a výška ovlivnily hodnoty tukuprosté hmoty (FFM) až z 86,9%. U chlapců jsme nenašli dominantní faktor, který by ovlivnil jejich tělesné složení. Výsledky ukázaly, že u chlapců u parametrů tělesného složení existuje silnější vliv výšky a hmotnosti (hmotnost u chlapců ve věku 8-9 let ovlivnila hodnoty koeficientu ECM/BCM z 10% a celkovou tělesnou vodu – TBW z 31,3%) a u dívek je nejsilnějším vlivem věku (věk jedenácti let jsou u dívek ovlivněny hodnoty celkové tělesné vody z 64,7% a parametr tukuprosté hmoty z 86,9%). Na základě výsledků měření somatických ukazatelů a vybraných parametrů tělesného složení (průměrná hmotnost u chlapců 32 ± 7,5 kg u dívek 30,5 ± 7,3 kg, průměrná tělesná výška chlapců 139,9 ± 8,6 cm u dívek 137,3 ± 8,8 cm, BMI index tělesné hmotnosti u chlapců 16,3 ± 2,4 kg.m-2 u dívek 15,9 ± 2,4 kg.m-2), hodnoty tělesného tuku chlapci 16,1 ± 2,4 %, dívky 16,5 ± 2,9 %, hodnoty tukuprosté hmoty (FFM) chlapci 26,8 ± 8,1 kg, dívky 25,0 ± 7,6 %) můžeme na základě doporučení WHO (2016) ohledně norem tělesného tuku pro děti mladšího školního věku, označit námi sledovaný soubor mladšího školního věku za děti s velmi dobrou fyzickou zdatností. Toto tvrzení lze doložit dalšími výsledky, které poukazují na to, že u chlapců došlo mezi obdobím 8-11 let k nárůstu hodnot tukuprosté hmoty (FFM) o 11,4 kg a u dívek o 7,8 kg. Přičemž jsme u hodnot tělesného tuku mezi obdobím 8-11 let zaznamenali nárůst pouze o 2,8 kg u chlapců a 2,2 kg u dívek. Klíčova slova děti mladšího školního věku, tělesné složení, somatické ukazatele, tělesná zdatnost
Abstract v angličtině:
SUMMARY Subject The current lifestyle of most children and adults is characterized by sedentary lifestyle. Research shows that physical activity among children is decreasing while aging, (Bunc, 2004) which causes gaining the body fat, loosing physical fitness and overall resulting in overweight and obesity (eg Brettschneider, Naul, 2007; Malina, Bouchard, 1991; Roche et al., 1996). This lack of physical activity leads to a decrease in physical fitness as global phenomena (Malina 2004; Reed et al., 2006; Tomkinson, 2007), urges the increase in overweight and obesity, or causes certain health problems. One way to examine the level of lifestyle and the quality of life of children and adults is the body composition. This knowledge can contribute to determine the health of the individual and its physical ability. Objective To describe changes in somatic indicators and selected body composition parameters that are related to age and gender among younger school age children. To find out the correlation among somatic indicators, age and parameters of the body composition of children of both genders and to discover dominant factors affecting the body composition in both genders. Methods A cross-sectional statistical survey was carried out at three primary schools in Prague, where during the first testing, 220 children (116 boys and 104 girls) were tested at the age of 8-11 and at the second measurement 80 children (40 boys and 40 girls) participated at the age of 8- 9 years. The founded parameters were somatic indicators and selected parameters of body composition measured by whole-body bioimpedance analysis (BIA). For the calculation of the body composition parameters were used the equations for the Czech child population (Bunc et al., 2000b). The statistical survey compared the measured variables in the age groups of boys and girls and the relationships between those variables. Results and conclusions All measured parameters of somatic indicators among boys and girls show a tendency to increase with the age of children. In comparison with the national anthropological research of the CAV of 2001 (Bláha et al., 2005), the total body height of boys is at zero secular trends and girls in negative secular trends. Similarly, BMI and body mass indexes point to a negative secular trend among boys and girls. Boys and girls experienced an increase in body fat in relation to their age. The ECM/BCM coefficient indicated a zero trend among boys and a negative trend for girls in terms of age. In the FFM, in both genders fatty matters increase with higher age and on the other side, total body water (TBW) decreases in both genders in the context of the aging of the children. Repeated measurements showed that in both genders aged 8-9 years, all somatic parameters have increased and also body fat and fatty matter (FFM) values increased. The strongest influence on body composition parameters was seen among eleven-year-old girls where age and height affected FFM up to 86,9%. We did not find the dominant factor among boys that would influence their body composition. The results showed that among boys with body composition parameters exists a stronger influence of height and weight (weight among boys aged 8-9 affected ECM/BCM coefficients from 10% and total body water - TBW from 31,3%) and girls the strongest influence of age (eleven years of age among girls affected the total body water values from 64,7% and the fat-free mass parameter from 86.9%). Based on the results of measurements of somatic indicators and selected parameters of body composition (average weight for boys 32 ± 7,5 kg for girls 30,5 ± 7,3 kg, average boys height 139,9 ± 8,6 cm for girls 137,3 ± 8.8 cm, BMI body weight among boys 16,3 ± 2,4 kg.m-2 among girls 15.9 ± 2.4 kg.m-2), body fat values for boys 16,1 ± 2,4%, girls 16,5 ± 2,9%, FFM values for boys 26,8 ± 8,1 kg, girls 25,0 ± 7,6%), and according to WHO recommendations (2016) fat for children of younger school age, it is possible to mark the measured set of younger school age children, as children with very good physical fitness. This statement can be supported by other results showing that boys between 8-11 years of age had the increase in FFM by 11,4 kg and girls by 7,8 kg. Meanwhile, we recorded the increase in body fat between 8-11 years only by 2,8 kg for boys and 2,2 kg for girls. Key words younger school age, body composition, somatic indicators, physical fitness
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Hadžega, Ph.D. 4.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Hadžega, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Hadžega, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tomáš Hadžega, Ph.D. 773 kB
Stáhnout Posudek oponenta Zdeněk Havel 1.03 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D. 1.42 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jan Heller, CSc. 396 kB