velikost textu

Oddlužení v českém insolvenčním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oddlužení v českém insolvenčním právu
Název v angličtině:
Discharge from debts in Czech insolvency law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Romana Ferešová
Vedoucí:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
165261
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 4. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
insolvenční právo, úpadek, oddlužení
Klíčová slova v angličtině:
insolvency law, bankruptcy, discharge from debts
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem této rigorózní práce na téma „Oddlužení v českém insolvenčním právu“ je rozbor právní úpravy institutu oddlužení jako sanačního způsobu řešení kritické finanční situace dlužníka nazývané úpadek. Tato rigorózní práce se zabývá právní úpravou institutu oddlužení v současném českém insolvenčním právu, a to s ohledem na novelu Insolvenčního zákona, která nabyla účinnosti 1. ledna 2014, a také s ohledem na další chystanou novelu Insolvenčního zákona. Tato rigorózní práce též klade důraz na vývoj některých institutů oddlužení, zejména společného oddlužení manželů a oddlužení osob vykonávajících podnikatelskou činnost, a to ve vztahu k měnící se právní úpravě a judikatuře.
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis „Discharge from debts in Czech insolvency law“ mostly aims to analyze recent legislation of the institute discharge from debts as a recovery method of solution to critical financial situation of debtor called as bankruptcy. This thesis deals with institute of discharge from debts in current Czech insolvency law with regard to amendment of Insolvency act, which came into force on the 1st of January 2014 and also with regard to another prepared amendment of Insolvency act. This thesis also contains emphasis on development of some institutes of discharge from debts, especially of joint discharge from debts of married couples and discharge from debts of self-employed persons in relation to changing legislation and judicial decisions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Romana Ferešová 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Romana Ferešová 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Romana Ferešová 168 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 160 kB