velikost textu

Využití konzervativních mikrosatelitových lokusů pro studium populační struktury afromontánních ptáků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití konzervativních mikrosatelitových lokusů pro studium populační struktury afromontánních ptáků
Název v angličtině:
The use of conserved microsatellite locus for the study of the population structure of afromontain birds
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Franková
Vedoucí:
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Bartáková, Ph.D.
Id práce:
165255
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Horské ostrovy jsou vysokohorské habitaty, které jsou od sebe geograficky oddělené okolními nížinami. Tyto dynamické systémy ovlivňují distribuci druhů a strukturu populací. Jsou to také generátory diverzity s vysokým stupněm endemismu a nabízí značný potenciál ke zkoumání toho, jak různé evoluční procesy vedou k tvorbě druhů. Tato práce byla zaměřena na analýzu populační struktury šesti druhů pěvců žijících na horských ostrovech Kamerunské vulkanické linie. Pro analýzu byly využity konzervativní mikrosatelitové lokusy. Otestovala jsem 17 konzervativních lokusů, z nichž každý se amplifikoval vždy minimálně u 4 druhů. I přes nižší variabilitu lokusů a vyšší výskyt nulových alel, jsem byla schopna data využít v populačních studiích. Mezi populacemi endemických druhů Cyanomitra oritis a Arizelocichla tephrolaema jsem detekovala nárůst genetické diferenciace a téměř nulový tok genů mezi horskými ostrovy. Druhy se širokým rozšířením Cinnyris reichenowi a Linurgus olivaceus naopak v horských ostrovech izolované. Izolace ostrovů tedy nebránila disperzi druhů. U druhů Cryptospiza reichenovii a Turdus pelios jsem zaznamenala částečnou izolaci mezi horskými ostrovy, tyto druhy se však lišily mírou a směrem nedávného toku genů. Výsledné populační struktury jsou pravděpodobně významně ovlivněny schopností disperze jednotlivých druhů, která se projevuje na velikosti celkového areálu druhu. Situace u Cryptospiza reichenovii a Turdus pelios však naznačuje i možný vliv dalších specifických druhových vlastností. Klíčová slova: Kamerunská vulkanická linie, Horské ostrovy, Afromontánní pěvci, Geografická izolace, konzervativní mikrosatelity, Kamerun, Bamenda, Cyanomitra oritis, Arizelocichla tephrolaema, Cinnyris reichenowi, Linurgus olivaceus, Cryptospiza reichenovii, Turdus pelios
Abstract v angličtině:
The Sky islands are alpine habitats that are geographically separated by the surrounding lowlands. These dynamic systems affect species distribution and population structure. They are also generators of diversity with a high degree of endemism and offer considerable potential to explore how different evolutionary processes lead to species formation. This work was focused on the analysis of the population structure of six species of songbirds living on the Sky islands of the Cameroon volcanic line. Conservative microsatellite loci were used for this analysis. I tested 17 conservative loci, each of them was amplified in at least 4 species. Reduced polymorphism is unlikely affected by genetic distance, but by phenomena such as genetic bottleneck, founder effect, or long-term inbreeding. Despite the higher incidence of null alleles and lower locus variability, I was able to use the data in population studies. Among the populations of endemic species Cyanomitra oritis and Arizelocichla tephrolaema, I detected an increase in genetic differentiation and near- zero gene flow between the sky islands. Conversely, species with wide distribution of Cinnyris reichenowi and Linurgus olivaceus showed extensive gene flow between sky islands. Partial isolation in sky islands was detected in Cryptospiza reichenovii and Turdus pelios. The two species differed in the direction and level of the current gene flow, however. Perhaps, other biological factors than dispersal ability may also influence species population structure. Key words: Cameroon volcanic line, Sky islands, Afromontain birds, Geographic isolation, Conserved microsatellites, Cameroon, Bamenda, Cyanomitra oritis, Arizelocichla tephrolaema, Cinnyris reichenowi, Linurgus olivaceus, Cryptospiza reichenovii, Turdus pelios
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Franková 2.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Franková 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Franková 129 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Bartáková, Ph.D. 284 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. 152 kB