velikost textu

Framework pro vývoj optimalizačních algoritmů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Framework pro vývoj optimalizačních algoritmů
Název v angličtině:
Framework for development of optimization algorithms
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tomáš Hurt
Vedoucí:
Bc. Otakar Trunda
Oponent:
RNDr. Jan Hric
Id práce:
165200
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Program studia:
Informatika (N1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (ISS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kombinatorická optimalizace, doménově nezávislé plánování, prohledávací algoritmy, plánovací systém
Klíčová slova v angličtině:
combinatorial optimization, domain-independent planning, search algorithms, planning system
Abstrakt:
Cílem práce je navrhnout a implementovat efektivní nástroj pro vývoj a testování algoritmů v oblasti kombinatorické optimalizace. Bude vysvětlena problematika plánování a následně budou popsány kroky postupného návrhu a implementace vznikajícího programu. Framework bude podporovat dva hlavní vstupní forma- lismy pro popis optimalizačních problémů (PDDL, SAS+). Zajištěna bude pod- pora zpracování vstupů, navrhnuty budou vhodné datové struktury a efektivní implementace prohledávacích algoritmů. Důraz bude kladen na dobrý objektový návrh programu z hlediska budoucího vývoje a snadné rozšiřitelnosti. K docílení toho budou využity ověřené principy z oblasti softwarového inženýrství. 1
Abstract v angličtině:
The aim of the thesis is to design and implement an efficient tool for research and testing of algorithms of the combinatorial optimization. The domain of the planning research will be explained and the steps of design and implementation of such program will be covered. The framework will support two primary for- malisms for the description of optimization problems (PDDL, SAS+). The inputs processing will be provided, suitable data structures and efficient implementati- ons of search algorithms will also be included. The emphasis will be on a proper object design and easy extensibility for the future development. To achieve this goal, proven principles of software engineering will be used. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Hurt 4.93 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tomáš Hurt 12.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Hurt 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Hurt 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Otakar Trunda 285 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Hric 327 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D. 152 kB