velikost textu

Trestněprávní aspekty nekalosoutěžního jednání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní aspekty nekalosoutěžního jednání
Název v angličtině:
Criminal law aspects of unfair competition acts
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Barbora Martinková
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Id práce:
165080
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nekalá soutěž, nekalosoutěžní jednání, trestný čin nekalé soutěže
Klíčová slova v angličtině:
Unfair competition, criminal act of unfair competition
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá nekalosoutěžním jednáním z pohledu trestního práva. Klade si za cíl analyzovat trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle ustanovení § 248 odstavce 1 trestního zákoníku. Dokument v úvodu srovnává nekalou soutěž v rámci civilní a trestní úpravy. V dalších kapitolách je podrobně rozebraná skutková podstata trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle ustanovení § 248 odstavce 1 trestního zákoníku, přičemž v samostatných kapitolách se práce věnuje jednotlivým zvláštním skutkovým podstatám nekalé soutěže. Druhým záměrem této rigorózní práce je uvést a stručně zanalyzovat další trestné činy, jež mohou být nekalosoutěžním jednáním taktéž naplněny, a porovnat je s trestným činem porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle ustanovení § 248 odstavce 1 trestního zákoníku. Jednak z důvodu možného trestního postihu za nekalosoutěžní jednání v případě, kdy nebude naplněna skutková podstata trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle ustanovení § 248 odstavce 1 trestního zákoníku, tak i z důvodu možného jednočinného souběhu s tímto trestným činem. Na základě výše uvedeného dochází text k závěru, kde si klade a odpovídá na otázku, zda je současná právní úprava nekalé soutěže v trestním zákoníku vhodná a dostatečná.
Abstract v angličtině:
Abstract This work deals with unfair competition from the perspective of criminal law. It aims to analyze the offense of infringement of the competition rules under § 248 paragraph 1 of the Criminal Code. In the introduction the document compares unfair competition within the parameters of civil and criminal law. The following chapters examine in detail the criminal offense of infringement of the competition rules under § 248 paragraph 1 of the Criminal Code, and further, separate chapters are devoted to specific facts of unfair competition. An additional goal of this thesis is the introduction and brief analysis of other offenses that may qualify as unfair competition, and compare them with the offense of infringement of the competition rules under § 248 paragraph 1 of the Criminal Code. Not only due to the possibility of criminal sanctions for unfair competition when all of the elements of the criminal offense of infringement of the competition rules under § 248 paragraph 1 of the Criminal Code are not completely fulfilled, but also because of a possible single concurrent act with this offense. Based on the above, the text concludes by asking and answering the question whether the current legal regulation of unfair competition in the Criminal Code is appropriate and sufficient.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Martinková 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Martinková 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Martinková 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 228 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 167 kB