velikost textu

Náklady nalézacího civilního řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náklady nalézacího civilního řízení
Název v angličtině:
Costs of civil trial proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Simona Konůpková
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
165078
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
náklady, soudní řízení, soudní rozhodnutí
Klíčová slova v angličtině:
costs, trial proceedings, court decision
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se věnuje otázce nákladů nalézacího civilního řízení. Téma této práce je stále aktuální a velice významné. Cílem práce je popsat současnou právní úpravu nákladů nalézacího civilního řízení především se zaměřením na aktuální problémy, s nimiž se praxe každodenně potýká. Při psaní této práce jsem využila nejen velké množství aktuální judikatury, která se tématem zabývá, ale také vlastní zkušenosti získané v advokátní kanceláři a na soudě, kde jsem 3 roky pracovala jako asistentka soudce. Celá práce je rozdělena do dvou stěžejních částí, a to na platnou právní úpravu nákladů nalézacího civilního řízení a budoucí právní úpravu. První část sestává z 8 kapitol a podrobně se věnuje právní úpravě obsažené v zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (zejména ustanovení § 137 až 151), a dalším významným právním předpisům. Nejprve je vymezen samotný pojem nákladů řízení. V následující kapitole je pojednáno o jednotlivých druzích nákladů řízení dle jejich demonstrativního výčtu, a to konkrétně o hotových výdajích účastníků a jejich zástupců, včetně soudního poplatku, ušlém výdělku účastníků a jejich zákonných zástupců, nákladech důkazů, nákladech na tlumočení, náhradě za daň z přidané hodnoty, odměně za zastupování a odměně mediátora. Stranou nezůstala ani otázka osvobození od soudních poplatků, prostřednictvím které je účastníkům řízení zaručeno právo na přístup k soudu. Jsou také vysvětleny rozdíly mezi placením a hrazením nákladů řízení včetně hlavních zásad, které se uplatní – zásada zájmová, zásada úspěchu ve věci a zásada odpovědnosti za zavinění. Popsány jsou také zvláštní případy, u kterých se tyto zásady vzájemně prolínají. Dále je popsáno rozhodnutí soudu o náhradě nákladů řízení, a to včetně náhrady nákladů řízení v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Samostatná kapitola je věnována moderačnímu právu soudu. Druhá část a samostatná závěrečná kapitola práce se věnuje navrhované právní úpravě nákladů nalézacího soudního řízení.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on the costs of civil trial proceedings. The topic of the thesis is up to date and very important. My objective is to provide a description of the current legal regulations of costs of civil trial proceedings with a focus on problems in practise. This thesis refers to many actual case laws. I also used my own experiences gained at the law firm as well as at the court where I worked for more than 3 years. The thesis is aimed onto 2 main parts - existing legal regulation and future legal regulation. The first part is devided into 8 chapters that explain in detail the provision from 137 to 151 of Civil Procedure Code (Act no. 99/1963 Coll.) and others important legislation. The first chapter explains the concept of the costs of civil trial proceedings. The second chapter describes the individual types of costs. The list of the costs is illustrated and consists of expenditures of participants and their representatives, including court fees, lost earnings of participant and their legal representatives, costs of evidence, interpretation costs, compensation for value addes tax, representation fees and mediator´s remuneration. The third chapter deals with the exemption from court fees. This is the way how parties can apply their right to acces the court. The next chapter explains the differences between paying and refunding the costs including main principles that are the principle of interest, the principle of succes in the matter and the principle of fault. The special matters are included. Other two chapters are about the conditions and the court decision to refund the costs. This is the final and the most important step in the decision-making process. Act no. 292/2013 Coll. is mentioned too. The eighth chapter deals with the right of the court to decide this question on his own if there are special circumstances. The second part of the thesis focuses on the future legal regulation of costs of civil trial proceedings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Simona Konůpková 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Simona Konůpková 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Simona Konůpková 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 307 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 179 kB