velikost textu

Ochrana soukromí zaměstnanců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana soukromí zaměstnanců
Název v angličtině:
Employee privacy protection
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jan Karlec
Vedoucí:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Id práce:
165076
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pracovní právo, právo na soukromí, osobní údaje, sledování zaměstnanců, monitorování zaměstnanců
Klíčová slova v angličtině:
labour law, right to privacy, personal data, employee surveillance, employee monitoring
Abstrakt:
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou ochrany soukromí na pracovišti. Zaměstnanci očekávají, že jejich právo na soukromí bude v zaměstnání respektováno, a to i v případech, kdy ke své práci používají prostředků zaměstnavatele. Na druhou stranu zaměstnavatelé potřebují znát alespoň základní informace o svých zaměstnancích a mají právo vědět, zda zaměstnanci vykonávají práci řádně a efektivně. Nalezení rovnováhy mezi těmito zájmy je poměrně složité a spory zahrnující porušení práva na soukromí jsou tak často řešeny soudy nejvyšších instancí. Konkrétně je v práci pojednáno o zpracování osobních údajů v pracovněprávním vztahu a o sledování zaměstnanců. Cílem práce je poskytnout čtenáři ucelený přehled o této problematice a zhodnotit současnou úroveň ochrany soukromí zaměstnanců v České republice. Práce je rozčleněna do 9 kapitol. Úvodní část práce (kapitoly 1 - 4) popisuje obecně právo na soukromí a ochranu osobních údajů. V kapitole druhé je popsáno právo na soukromí a kapitola třetí podává přehled o základních právních pramenech. V kapitole čtvrté jsou představeny základní pojmy a principy zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Následující kapitola se zabývá ochranou osobních údajů před započetím pracovního poměru a v jeho průběhu. Do této kapitoly je zahrnuta i problematika předávání osobních údajů zaměstnanců do zahraničí. V šesté kapitole jsou rozebrány možnosti monitorování zaměstnanců podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a je v ní přiblížena i vybraná judikaturu z této oblasti. Sedmá kapitola je rozčleněna do 9 částí, ve kterých jsou představeny některé často diskutované případy porušení práva na soukromí na pracovišti, jako je sledování zaměstnanců prostřednictvím kamerových systémů, monitorování elektronické pošty nebo biometrická identifikace zaměstnanců. V osmé kapitole jsou rozebrány způsoby, kterými se lze domáhat ochrany soukromí. Devátá kapitola je závěrečná.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the issue of privacy in the workplace. Employees expect to have some privacy at work, even when they are using the employer´s equipment. On the other hand, employers need basic information about their employees and they have the right to know that work is being done properly and efficiently. Finding the balance between the interests of both sides is quite complicated and the disputes regarding privacy infringement in the workplace are often decided by highest courts. In concrete, this thesis deals with the processing of personal data in the employment context and with the surveillance of employees. The aim of this thesis is to provide a comprehensive overview of this issue and assess the current level of protection of privacy of employees in Czech Republic. The thesis is composed of nine chapters. The first introductory part of this thesis (chapters 2 - 4) describes the fundamental human right to privacy and personal data protection in general. Chapter Two characterises the right to privacy and chapter Three gives an overview of relevant legal sources. Chapter Four presents basic terms and principles of the processing of personal data under the Act No. 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data. The following chapter looks at collection of personal data before the beginning and during the employment relationship. This chapter also includes transfer of employees data to third countries. Chapter Six analyzes possibilities of employee monitoring in Czech Republic under the Act. No. 262/2006 Coll, Labour Code, and provides an outline of relevant case law. Chapter Seven is subdivided into nine parts and presents often discussed cases of privacy breaches in the workplace, like CCTV surveillance, email monitoring or biometric identification. Chapter Eight analyses the legal ways to enforce the right to privacy and their advantages and disadvantages. Conclusions are drawn in Chapter Nine.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Karlec 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Karlec 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Karlec 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 162 kB