text size

Exces krajní nouze a nutné obrany a jeho právní důsledky

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Exces krajní nouze a nutné obrany a jeho právní důsledky
Titile (in english):
Excessive necessity and self-defense and their legal implications
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Jiří Kapras
Supervisor:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Opponent:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Thesis Id:
165075
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Criminal Law (22-KTP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
09/10/2015
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato práce se zaobírá pojmem krajní nouze a nutné obrany a právními důsledky překročení jejich zákonných mezí. Jedná se o dvě z okolností vylučujících protiprávnost, které český trestní zákoník rozeznává. Jejich smysl je v umožnění občanům beztrestné užití svépomoci na ochranu svých práv a oprávněných zájmů před útokem či jiným nebezpečím v případech, kdy tuto ochranu nelze zajistit státní mocí. Pokud k výkonu svépomoci dochází v určitých přijatelných mezích, které stanoví zákon, lze takové jednání považovat za společensky prospěšné a nelze pro něj občany postihovat. Trestní odpovědnost se vyvozuje pouze v případech, kdy dojde k překročení těchto mezí, avšak i tehdy je na místě zaujmout vůči pachateli takového trestného činu určitý privilegovaný přístup. Tato práce si klade za úkol posoudit smysl a efektivitu fungování těchto institutů ve společnosti a případně navrhnout v tomto směru změnu. Po stručném úvodu práce pojednává o pojmu protiprávnosti jakožto znaku trestného činu a obecně o okolnostech tuto protiprávnost vylučujících. V závěru této kapitoly je připojena i krátká úvaha ohledně možných a vhodných změn právní úpravy v této oblasti. V následující kapitole třetí je v její první části vyložen smysl a stručně vývoj institutů krajní nouze a nutné obrany, ve druhé části se pak autor zaměřuje na výskyt předmětných institutů v ostatních oblastech právního řádu, konkrétně v ústavním pořádku ČR a Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, ve správním (přestupkovém) právu a v právu občanském, a to jak z pohledu starého, tak i nového občanského zákoníku. Čtvrtá kapitola je pak zaměřena nejprve na vymezení jednotlivých podmínek krajní nouze a jejich rozbor z hlediska zákonných ustanovení, nauky a judikatury. V této souvislosti je také vymezen pojem překročení mezí krajní nouze a jsou popsány situace, za kterých k němu dochází. Následující pátá kapitola, zaměřená na institut nutné obrany, je koncipována obdobně jako kapitola předchozí. Nejprve jsou vymezeny podmínky tohoto institutu a navazuje výklad o překročení jednotlivých podmínek. Tyto části uvedených kapitol je přitom vždy třeba vnímat a chápat jako celek, neboť spolu nerozlučně souvisí. Šestá kapitola se zaměřuje na rozbor jednotlivých možných právních důsledků překročení mezí krajní nouze a nutné obrany. Tyto jsou přitom vyloženy společně pro oba instituty, neboť i možnosti a postup při jejich uplatnění jsou v zásadě shodné. Následně autor hodnotí úpravu právních důsledků z pohledu její dostatečnosti a uvádí některé návrhy na její změnu. V poslední kapitole se autor zaměřuje na srovnání české právní úpravy institutů krajní nouze a nutné obrany s úpravou slovenskou a pojednává o některých odlišnostech obou úprav. Smyslem této kapitoly je vyhodnocení, zda slovenská úprava může být v nějakém ohledu inspirující pro tu českou.
Abstract:
Abstract This thesis deals with the concept and legal implications of excessive self-defense (private defense) and necessity (distress). The two terms designate two circumstances precluding wrongfulness that the Czech Criminal Code recognizes. They have been intended to allow every person to defend himself and thus protect his rights against an attack or other forms of danger in case the state authority cannot provide for such protection. If the self- protection is executed within some acceptable boundaries that are provided by the Criminal Code, such behavior can be considered beneficial for the society and therefore nobody should be in any way punished for it. Criminal liability is only established when the given boundaries are crossed and even then there is a certain favored approach towards the perpetrator required. The intention of this thesis is to address the connotations and importance of the given juridical institutes and to evaluate whether they function effectively or not, with eventual suggestions as to how to improve the result. After a short introduction the first part of the thesis deals with the concept of wrongfulness as one of the elements of a crime, and circumstances precluding the wrongfulness in general. In the end of the chapter there is a brief reflection on the advisable law alterations in this regard attached. The following third chapter firstly deals with the significance and development of necessity and self-defense and then the author focuses on the occurrence of the given juridical institutes in other branches of the Czech law, specifically the Czech constitutional law and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Czech administration law, and the Czech civil law from both – the old and the new Civil Code viewpoint. The fourth chapter then initially focuses on circumscription of each individual condition of necessity and consequently investigates those in respect of legal provisions, jurisprudence and the case law. In this regard the term of an excessive necessity is explained and situations when the “excess” occurs are described. The following fifth chapter deals with the self-defense and is structured similarly to the previous one – at first there are all of the conditions of self-defense circumscribed and then the disquisition on excessive self-defense follows. All the parts of the past two chapters need to be viewed and understood as a whole for they closely relate to each other. The sixth chapter then addresses every single possible legal implication of an excessive self-defense and necessity. Subsequently the author evaluates the legal regulation of the legal implications in the sense of its sufficiency and suggests certain modifications in this respect. In the last chapter the author focuses on comparison of the czech and slovakian legal regulation of necessity and self-defense and deals with some of the detected distinctions. The purpose of this chapter is to ascertain whether the slovakian legal regulation can be in any way inspiring for the czech one.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jiří Kapras 1.04 MB
Download Abstract in czech Mgr. Jiří Kapras 198 kB
Download Abstract in english Mgr. Jiří Kapras 146 kB
Download Supervisor's review JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 136 kB
Download Opponent's review JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 672 kB
Download Defence's report 171 kB