velikost textu

Téma náboženstva v poézii Miguela de Unamuna

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Téma náboženstva v poézii Miguela de Unamuna
Název v češtině:
Téma náboženství v poezii Miguela de Unamuna
Název v angličtině:
Theme of Religion in the Poetry of Miguel de Unamuno
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lívia Kotuľáková
Vedoucí:
Juan Antonio Sánchez Fernández, Dr.
Oponent:
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Id práce:
165028
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Finská filologie — Hispanistika (FIF HP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Unamuno|poézia|náboženstvo|Kierkegaard|Pascal|Nietzsche|Generace 98
Klíčová slova v angličtině:
Unamuno|poetry|religion|Kierkegaard|Pascal|Nietzsche|Generation 98
Abstrakt:
Abstrakt: Dôležitosť náboženstva v diele Miguela de Unamuna je nespochybniteľná. Táto práca sa zaoberá výkladom a analýzou Unamunovho náboženského myslenia v jeho kľúčových esejistických dielach a v jeho poetickom diele; jej cieľom je poukázať na to, ako sa jednotlivé koncepty Unamunovho náboženského myslenia odrážali v jeho poetickej tvorbe a vytýčiť prípadné odlišnosti a špecifiká básnického vyjadrenia náboženského pocitu oproti esejistickým dielam. Práca sa delí na teoretickú a praktickú časť: v teoretickej časti sú analyzované základné piliere Unamunovej náboženskej koncepcie (túžba po nesmrteľnosti, opozícia rozumu a citu, tvorivá sila viery, Boh ako garant nesmrteľnosti). Pozornosť je tiež venovaná zlomovému bodu v autorovom duchovnom živote, ktorým bola kríza prežívaná v roku 1897. V rámci popisu teologicko-filozofického pozadia Unamunovho diela je podrobnejšie popísaná inšpirácia liberálnou protestantskou teológiou a filozofickými názormi Blaisa Pascala a Sørena Kierkegaarda. Priestor je venovaný aj Unamunovmu postoju voči katolíckej Cirkvi a jeho kritika tejto inštitúcie ako aj jeho vzťah k hnutiu katolíckych modernistov. V praktickej časti je vysvetlená dôležitosť a osobité postavenie poézie v rámci autorovho diela a analyzovaná náboženská tematika v troch básnických zbierkach (Poesías, Rosario de sonetos líricos a Cristo de Velázquez). Koncepty autorovho náboženského myslenia sa v poézii nemenia, no sú pojednávané osobnejším spôsobom a často je poetické vyjadrenie náboženských ideí paradoxne zrozumiteľnejšie a jasnejšie ako v esejistických spisoch. Na základe výskumu so tak dospela k záveru, že autorova poézia, ktorá je v rámci jeho diela pre svoju prozaickú formu marginalizovaná je naopak veľmi hodnotným zdrojom pre pochopenie a popis jeho náboženského myslenia.
Abstract v angličtině:
Abstract: The importance of religion in the work of Miguel de Unamuno is undeniable. This work is an interpretation and analysis of Unamunos' religious thinking in his most important essays and poetry and its' objective is to point out how the concept of Unamunos' religios thinking is reflected in his poetry, and underline differentiations and specificsog his poetic expressions of religious feeling in comparison with his essayistic works. My work is divided in theoretical and practical part: in theoretical part, is the analysis of fundaments of Unamunos' religious concepts (desire for immortality, oposition of mind and emotion, the creative power of belief, God as a garantie of immortality). Attention is also placed upon the breaking point in authors spiritual life, which he lived thrue in the year 1897. Within the merits of description of theological-philosophic background of Unamunos work, a closer attention is given to the inspiration obtained from liberal potestant theology and filosofical opinions of Blaise Pascal and Søren Kierkegaard. Some space is also given to Unamuns posture towards Catholic Church and his critic of this organization, as well as his relationship with the movement of Catholic Modernism. In the practical part of work is explained the importance and the specific position of poetry, in authors work and there are also analyzed religious themes present in 3 poetic collections (poesías, Rosario de sonetos líricos and Cristo de Velásquez). Concepts of authors religious thinking are not essentially different from those present in his essays, but they are more personalized, and the poetical expressions of religios views are, paradoxically, more understandable and clearer than in his essayistic writings. Based on my reaserch and findings I came to the conclusion that authors poetry, which is marginalized within his work due to it´s prozaic form, is on the contrary very valuable source for understanding and explanation of his religious thinking.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lívia Kotuľáková 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lívia Kotuľáková 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lívia Kotuľáková 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Juan Antonio Sánchez Fernández, Dr. 347 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Anna Housková, CSc. 327 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB