velikost textu

Svatojiřské abatyše a korunovace českých královen

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svatojiřské abatyše a korunovace českých královen
Název v angličtině:
The abbesses of St. George’s Convent in Prague and the coronations of the queens of Bohemia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karel Pacovský
Vedoucí:
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Id práce:
164980
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Historie — Němčina pro mezikulturní komunikaci (HS NK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
svatojiřský klášter; korunovace; abatyše; české královny; Pražský hrad; České království; benediktinky; středověk; raný novověk
Klíčová slova v angličtině:
St. George’s Convent in Prague; coronations; abbesses; queens of Bohemia; Prague Castle; Kingdom of Bohemia; Benedictine nuns; Middle Ages; early modern period
Abstrakt:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá korunovacemi českých královen s důrazem na účast abatyší benediktinského kláštera svatého Jiří na Pražském hradě. Tento fenomén sleduje v průřezu celých jeho dějin, od první české korunovace v roce 1085 po poslední v roce 1836, a pokrývá tak dlouhé období od středověku přes raný novověk až po práh moderní doby. Cílem práce je objasnit vznik, vývoj a proměny úlohy, která svatojiřským abatyším během korunovačního obřadu připadla a která nemá jinde v Evropě obdoby. Pokouší se také určit, která konkrétní abatyše při které jednotlivé korunovaci asistovala, případně i zjistit podrobnější informace o jejím životě a nastínit situaci kláštera v dané době. K tomu využívá především svědectví dobových pramenů nejrůznější povahy, od letopisů a kronik, přes korunovační řády a popisy, listiny a deníky, po náhrobky a ikonografické prameny. Na základě provedeného výzkumu se ukazuje, že úloha abatyší při korunovacích se v průběhu staletí proměňovala. Zatímco ve středověku spočívala především v doprovodu královny, později se abatyše spolu s pražským arcibiskupem a nejvyšším purkrabím podílela na samotném aktu korunování. Ačkoli bývá za původce této tradice běžně považován Karel IV., je pravděpodobné, že tato zvyklost svými kořeny sahá již do doby přemyslovské. Klíčová slova: svatojiřský klášter; korunovace; abatyše; české královny; Pražský hrad; České království; benediktinky; středověk; raný novověk
Abstract v angličtině:
Abstract: This Bachelor thesis analyzes the coronations of the queens of Bohemia, putting emphasis on the presence of abbesses of St. George’s Convent of Benedictine nuns in Prague Castle. It follows this phenomenon throughout its whole history, from the first Bohemian coronation in 1085 to the last in 1836, and thus covers a long period from the Middle Ages through the early modern period to the threshold of the modern era. The aim is to clarify the origins, development and changes of the task of the St. George’s abbesses during the coronation ceremonies in Prague, which has no parallel anywhere else in Europe. It also endeavors to identify the particular abbesses who participated in each coronation, find details from their lives, and outline the general state of St. George’s Convent at that time. It uses primarily the testimonies of original sources of various types, such us annals, chronicles, coronation ordines, descriptions of the coronations, charters, diaries, gravestones, and iconographic sources. The research shows that the role of the abbesses at the coronations changed throughout the centuries; while in the Middle Ages it occurred principally in the accompaniment of the queen, the abbess later participated together with the archbishop of Prague and the supreme burgrave of the Kingdom of Bohemia in the act of crowning itself. Although Emperor Charles IV is commonly regarded as the originator of this tradition, it is very likely that the roots of this practice go back to the time of the Přemyslid dynasty. Key words: St. George’s Convent in Prague; coronations; abbesses; queens of Bohemia; Prague Castle; Kingdom of Bohemia; Benedictine nuns; Middle Ages; early modern period
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karel Pacovský 2.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karel Pacovský 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karel Pacovský 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D. 196 kB