velikost textu

Využití výukových CD-ROMů při hodinách přírodopisu a biologie na ZŠ a SŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití výukových CD-ROMů při hodinách přírodopisu a biologie na ZŠ a SŠ
Název v angličtině:
Use of Educational CD-ROMs in Science and Biology Teaching at Lower and Upper Secondary Schools
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kateřina Vačkářová
Oponenti:
RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
PhDr. Tereza Odcházelová
Id práce:
164923
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (RIGO BI)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
informační a komunikační technologie, ICT, výukový program, multimediální pomůcky, e-learning, motivace, mikrobiologie, mykologie, protozoologie, přírodopis, biologie
Klíčová slova v angličtině:
information and communication technologies, ICT, educational software, multimedia tools, e-learning, motivation, microbiology, mycology, protozoology, science, biology
Abstrakt:
ABSTRAKT Informační a komunikační technologie (ICT) jsou každodenní součástí života každého z nás. Proto v této práci navazuji na svou diplomovou práci, ve které jsem vytvořila a v praxi ověřila výukový program „Mikrobiologie“. Cílem této práce bylo vytvořit, vydat a ověřit v praxi výukové programy pro výuku mikrobiologie, mykologie a protozoologie na základních a středních školách. Snažila jsem se sjednotit užívané pojmy v daných vědních oblastech a vytvořit kvalitní zdroje informací. Díky snadné dostupnosti (CD-ROM, internet), interaktivním částem, množství obrázků, textů, pokusů, zábavných her, kvízů a dalších zajímavostí mohou výukové programy obohatit klasickou výuku přírodopisu a biologie na všech typech škol. Práce obsahuje obsahovou analýzu výukových programů přírodopisu a biologie v České republice. Popisuje zpracování vlastních výukových programů („Mikrobiologie“, „Mykologie“ a „Protozoologie“), a zpracovává výsledky vyhodnocení programů učiteli základních a středních škol. Názory učitelů jsem statisticky vyhodnotila pomocí dotazníků, ze kterých například vyplývá, že s výukovými programy pracují častěji učitelé základních škol než středních škol. Z dotazníků vyplynulo, že nejčastěji učitelé používají programy při běžné výuce. KLÍČOVÁ SLOVA informační a komunikační technologie, ICT, výukový program, multimediální pomůcky, e-learning, motivace, mikrobiologie, mykologie, protozoologie, přírodopis, biologie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Information and communication technologies (ICT) are a daily part of everyone's life. Therefore in this work I continue in topic of my thesis, in which I created and verified in practice educational program (software) "Microbiology". The aim of this work was to create, publish and verify in practice educational programs for teaching microbiology, mycology and protozoology at lower and secondary schools. I tried to unify terms used in these scientific areas and to create high-quality sources of information. Due to its easy availability (CD-ROM, internet), interactive sections, a number of images, texts, experiments, fun games, quizzes and other attractions educational programs can enhance traditional teaching mechanism of biology in all types of schools. This work includes a content analysis of biologically oriented educational programs currently available in the Czech Republic. It describes my own programs ("Microbiology", "Mycology" and "Protozoology") and processes the results of evaluation of programs by teacher lower and upper secondary schools. Teachers' opinions I statistically evaluated using questionnaires. The results show that lower secondary schools teachers use educational programs more often than upper secondary schools teachers. It is also showed that the most teachers use education programs during common frontal teaching. KEYWORDS information and communication technologies, ICT, educational software, multimedia tools, e-learning, motivation, microbiology, mycology, protozoology, science, biology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Vačkářová 1.85 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Vačkářová 124 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Vačkářová 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Vačkářová 6 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Odcházelová 266 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 135 kB