velikost textu

Johanka z Krajku a Jednota bratrská

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Johanka z Krajku a Jednota bratrská
Název v angličtině:
Johanka z Krajku and Czech brothers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Juda Kaleta
Vedoucí:
Mgr. Dušan Foltýn
Oponent:
PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Id práce:
164815
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Dějepis se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-D)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Krajířové z Krajku, Jednota bratrská, doba jagellonská, reformace, šlechta, žena
Klíčová slova v angličtině:
Kraigers of Kraig, Unitas fratrum, Czech brothers, Jagiellon's period, reformation, nobility, woman
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje Johance z Krajku, šlechtičně doby jagellonské, která je známá díky své podpoře Jednoty bratrské a následnému vstupu do tohoto společenství. Práce obsa- huje dvě části, z nichž se každá snaží nahlížet na postavu paní z Krajku z jiné perspektivy. První část zpracovává ucelenou biografii šlechtičny s přihlédnutím k dobovému dění, kte- ré život Johanky formovalo. Druhá část se zabývá problematikou Jednoty bratrské a jejího vztahu k Johance z Krajku. Po krátkém úvodu do složitého vztahu této mladé církve a svět- ské moci je úsilí směřováno k postižení projevů osobní zbožnosti a jejich specifik v rámci bratrské věrouky (zejména na základě rozboru Johančina Vyznání víry). Okrajově se práce dotýká otázek genderu a postavení ženy v době před nástupem Habsburků. 1
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is focused on the personality of Johanka Kraiger of Kraig, a noblewoman in the times of Jagiellon’s reign, who is known for her support of Czech brothers and for the later joining the Unitas Fratrum. This thesis is split into two parts, each of parts tries to describe a lady of Kraig from a different perspective. The first part is a comprehensive biography with noticing of important events in the Czech kingdom, which formed the life of Johanka. The second part is dedicated to the Unitas fratrum and their relationship to Johanka of Kraig. The thesis tries to describe complicated relations between Czech brothers and the nobility and the question of personal devoutness — mainly on the analysis of the Creed by Johanka. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Juda Kaleta 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Juda Kaleta 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Juda Kaleta 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dušan Foltýn 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. 350 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 152 kB