velikost textu

Mentoring začínajících učitelů ve Finsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mentoring začínajících učitelů ve Finsku
Název v angličtině:
Mentoring novice teachers in Finland
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anežka Králová
Vedoucí:
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Magdalena Richterová
Id práce:
164754
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — základy společenských věd (N PG-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mentoring, začínající učitel, profesní podpora, profesní rozvoj, mentor, mentee
Klíčová slova v angličtině:
mentoring, novice teacher, professional suppport, professional development, mentor, mentee
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce Mentoring začínajících učitelů ve Finsku má za cíl analyzovat model peer-group mentoringu začínajících učitelů ve Finsku na případové studii projektu Paedeia Café, dále zhodnotit výhody a nevýhody tohoto skupinového modelu oproti dyadické formě mentoringu a přinést náměty na implementaci finských zkušeností do českého prostředí. V teoretické části nejprve stručně představujeme mentoring v učitelství, specifika finského vzdělávacího systému, model peer-group mentoringu a projekt Paedeia Café, který implementuje model peer-group mentoring ve Finsku. Výzkumná část práce využívá metodu deskriptivní případové studie. Prostředky sběru dat jsou rozhovory s účastníky mentoringu, manažerem projektu a zúčastněné pozorování. Na základě výzkumné části práce můžeme říci, že projekt Paedeia Café se snaží propojovat zkušené učitele se studenty posledních ročníků učitelského studia. Výhodou peer-group modelu je vytvoření prostoru pro diskuzi o profesních otázkách, ale také finanční úspora. Nevýhodou je složitější struktura, konfúze rolí mentora a nízká opora v odborné literatuře. V ČR bychom se mohli inspirovat především v propojování zkušených učitelů z praxe se studenty učitelství a ve vytváření prostoru pro sdílení zkušeností z učitelské profese v neformální atmosféře. Práce je příspěvkem k diskuzi o kariérním systému učitelů, jehož zamýšlenou součástí je mentoring začínajících učitelů. KLÍČOVÁ SLOVA mentoring, začínající učitel, profesní podpora, profesní rozvoj, mentor, mentorovaný, mentee, peer-group mentoring
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis introduces a topic of mentoring of novice teachers in Finland. The main goal is to analyse a novice teachers peer-group mentoring model as a case study of project Paedeia Café and evaluate its advantages and disadvantages in comparison to dyadic form of mentoring. Further, to bring ideas for implementation of Finnish experiences into Czech context. In theoretical part, we define mentoring in teaching profession, then we briefly introduce specifics of Finnish education system, peer-group mentoring and Paedeia Café. The research part analyses interview with mentors, novice teachers and manager of the project as well as participating observations. The results of the study show that Paedeia Café is a project which connects experienced teachers and students in last years of their studies. The advantages of the project are financial savings and creation of a space for discussion about professional issues. Disadvantages are more difficult structure, confusion of mentor’s roles and low support in academic literature. In the Czech Republic, we can be inspired by a connection of experienced teachers and students, also by a space for sharing teaching profession experience in informal atmosphere. This thesis is a contribution to a discussion about the teacher career system in the Czech Republic which is supposed to have a mentoring for novice teachers included. KEYWORDS mentoring, novice teacher, professional support, professional development, mentor, mentee, peer-group mentoring
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anežka Králová 534 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anežka Králová 626 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anežka Králová 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anežka Králová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 553 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magdalena Richterová 448 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 152 kB