velikost textu

Essays on Asset Pricing

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Essays on Asset Pricing
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mykola Babiak, M.A., Ph.D.
Školitel:
doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.
Oponenti:
Anmol Bhandari, Ph.D.
Daniele Bianchi, Ph.D.
Id práce:
164584
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
CERGE (23-CERGE)
Program studia:
Ekonomie a ekonometrie (P6228)
Obor studia:
Ekonomie a ekonometrie (CERGEXEE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 12. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Zobecněná averse vůči riziku a variabilita časové struktury Současné empirické důkazy navzdory předním teoriím o oceňování aktiv naznačují, že finanční trhy kompenzují krátkodobé riziko volatility akcií. Rovnovážný model s rizikovými preferencemi se zobecněnou averzí vůči riziku a výjimečnými událostmi vytváří časovou strukturu variability cen swapů a akciových výnosů konzistentní s daty. Kalibrace navíc vysvětluje variabilitu a zešikmení prémie za riziko u akciových výnosů a zešikmení implikované volatility opcí na akciové indexy. Souběžně zachycuje nejdůležitější momenty základních faktorů, akciových výnosů a bezrizikové úrokové míry. Klíčem k intuitivnímu pochopení je skutečnost, že výsledky pramení z endogenní variability pravděpodobnosti výjimečných událostí v růstu spotřeby. Parametr učení v produkčních ekonomikách Zkoumáme, jakým způsobem učení parametrů posiluje dopad makroekonomických šoků na ceny akcií a jiné veličiny ve standardní produkční ekonomice, kde má reprezentativní agent Epstein-Zin preference. Investor pozoruje technologické šoky, jejichž dynamika je dána procesem s proměnlivým režimem, ale nezná skryté parametry modelu, které řídí krátkodobé a dlouhodobé vyhlídky ekonomického růstu. Ukazujeme, že racionální učení parametrů endogenně generuje dlouhodobé riziko v ekonomickém růstu a ve spotřebě, což pomáhá vysvětlit širokou škálu fenoménů dynamického oceňování aktiv. Implikace dlouhodobých subjektivních rizik pro oceňování aktiv zásadně závisí na zavedení pro-cyklického procesu dividend, který je konzistentní s daty. Ceny opcí a učení se o dynamice produktivity Ukazujeme, že zahrnutí v čase proměnlivé volatility produktivity a oceňování s parametrem nejistoty v produkční ekonomice může vysvětlit ceny opcí na akciové indexy, akciové výnosy, bezrizikový výnos a makroekonomické veličiny. Bayesiánský investor se učí o skutečných parametrech určujících průměr, persistenci a volatilitu růstu produktivity. Racionální parametr učení zvyšuje podmíněné prémie za riziko a volatilitu, obzvláště pak na počátku recese. Provádíme odhad modelu založeného na poválečných datech z USA a zjišťujeme, že je schopen zachytit plochu implikovaných volatilit a prémii za rozptyl. Intuitivně lze chápat výsledky tak, že agent platí vysoké prémie za opce na akciové indexy, protože hedgují budoucí revize názorů.
Abstract v angličtině:
Generalized Disappointment Aversion and the Variance Term Structure Contrary to leading asset pricing theories, recent empirical evidence indicates that financial markets compensate short-term equity volatility risk. An equilibrium model with generalized disappointment aversion risk preferences and rare events reconciles the term structure of variance swap prices and returns, consistent with the data. In addition, a calibration explains the variance and skew risk premiums in equity returns and the implied volatility skew of index options while capturing salient moments of fundamentals, equity returns, and the risk-free rate. The key intuition for the results stems from endogenous variation in the probability of disappointing events in consumption growth. Parameter Learning in Production Economies We examine how parameter learning amplifies the impact of macroeconomic shocks on equity prices and quantities in a standard production economy where a representative agent has Epstein-Zin preferences. An investor observes technology shocks that follow a regime-switching process, but does not know the underlying model parameters governing the short-term and long-run perspectives of economic growth. We show that rational parameter learning endogenously generates long-run productivity and consumption risks that help explain a wide array of dynamic pricing phenomena. The asset pricing implications of subjective long-run risks crucially depend on the introduction of a procyclical dividend process consistent with the data. Option Prices and Learning about Productivity Dynamics We demonstrate that incorporating time-varying productivity volatility and priced parameter uncertainty in a production economy can explain index option prices, equity returns, the risk-free rate, and macroeconomic quantities. A Bayesian investor learns about the true parameters governing mean, persistence, and volatility of productivity growth. Rational parameter learning amplifies the conditional risk premium and volatility especially at the onset of recessions. We estimate the model based on post-war U.S. data and find that it can capture the implied volatility surface and the variance premium. Intuitively, the agent pays a large premium for index options because they hedge future belief revisions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mykola Babiak, M.A., Ph.D. 95.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mykola Babiak, M.A., Ph.D. 202 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mykola Babiak, M.A., Ph.D. 8 kB
Stáhnout Posudek oponenta Anmol Bhandari, Ph.D. 421 kB
Stáhnout Posudek oponenta Daniele Bianchi, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Veronika Selezneva, Ph.D. 155 kB