velikost textu

Essays on Sports Economics

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Essays on Sports Economics
Název v češtině:
Eseje o sportovní ekonomii
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Radek Janhuba
Školitel:
prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc.
Oponenti:
Brad Humphreys, Ph.D.
Daniel Rees, Ph.D.
Id práce:
164581
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
CERGE (23-CERGE)
Program studia:
Ekonomie a ekonometrie (P6228)
Obor studia:
Ekonomie a ekonometrie (CERGEXEE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 10. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
První kapitola zkoumá roli emocionálních šoků na subjektivní ohodnocení blahobytu občanů a to, jakou roli v prožívání těchto šoků hraje společenský kontext. Studie využívá data z dotazníkového šetření Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) a pomocí pořádkového logitu odhaduje efekty výsledků lokálního fotbalového týmu na spokojenost se životem místních obyvatel. Výsledky ukazují, že neočekávané výhry mají na spokojenost se životem pozitivní efekt. Výsledky jsou plně hnány zápasy hranými na domácím stadionu, což ukazuje, že efekty emocionálních šoků jsou silnější, pokud jsou prožívány společně s ostatními fanoušky. Toto zjištění je podpořeno tím, že je efekt rostoucí v relativní velikosti stadionu oproti počtu místních obyvatel. Překvapivým výsledkem je zjištění, že neexistuje žádný efekt neočekávaných proher. Ve druhé kapitole zkoumáme vztah mezi počtem rozhodčích a faulů, což je vztah dotýkající se ekonomie kriminality. Ekonomové doposud našli nejednoznačné výsledky při zkoumání vlivu počtu policistů na spáchané přestupky. Na jednu stranu zvýšená koncentrace policistů zvyšuje pravděpodobnost odhalení porušení zákona, což je označováno jako monitorovací efekt. Na druhou stranu potenciální zločinci tento nárůst zohlední do svého rozhodování a můžou tak ve výsledku páchat méně přestupků, což je nazýváno jako odrazující efekt. Tato studie analyzuje efekty navýšení počtu rozhodčích na hřišti v zápasech amerického fotbalu, přičemž rozhodčí jsou pro její účely bráni jako policisté a hráči jako potenciální zločinci. Studie analyzuje nově zkonstruovaný datový soubor pokrývající dvě sezóny univerzitního fotbalu a na celém vzorku nachází přítomnost monitorovacího efektu. Výsledky jsou hnány zejména fauly v oblasti, která je sledována nově přidaným rozhodčím. Dekompozice efektů poukazuje také na přítomnost odrazujícího efektu, a to v případě závažných faulů a v případě faulů spáchaných relativně výkonnostně silnými týmy. Tyto výsledky naznačují, že jsou týmy po přidání rozhodčího schopny strategicky měnit své chování. Ve třetí kapitole analyzujeme vliv velikosti vsazené částky ve sportovním sázení. Naše hlavní výzkumná otázka je, zda výše vsazené částky predikuje výsledky sázení. Konkrétně ve studii zkoumáme, zda jsou sázkaři schopni konzistentně vybírat výnosnější sázky v nejdůležitějších momentech. Studie využívá unikátní data obsahující více než 28 miliónů reálných sázek vsazených registrovanými klienty v české sázkové kanceláři. Výsledky ukazují, že sázkaři jsou schopni měnit vsazenou částku tak, aby zvýšili pravděpodobnost výhry, avšak nikoliv až tak, aby zároveň zvýšili svou čistou pozici vyplývající ze sázkové aktivity. Výsledky nadále naznačují, že zlepšení své čisté pozice jsou schopni pouze nejschopnější sázkaři. Výsledky studie jsou platné bez ohledu na to, zda do analýzy zahrneme fixní efekty jednotlivých sázkařů, což ukazuje, že vztah mezi velikostí vkladu a výsledky sázení je hnaný variací jednotlivých sázek.
Abstract v angličtině:
In the first chapter, I examine the effects of emotional shocks on subjective wellbeing and the role social context plays in how shocks are experienced. Using data from the Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), the study uses an ordered logit model to estimate the effects of the local college football team's wins and losses on the life satisfaction of local citizens. The analysis suggests that unexpected wins have positive effects on life satisfaction. The results are driven entirely by games played at the home stadium, indicating that the impacts of emotional shocks are larger if the experience is shared with other fans. Moreover, the effects increase with the size of the stadium relative to the local population, suggesting that social context is likely to be the underlying factor. Surprisingly, no effects are found for cases of unexpected losses. The second chapter examines the relationship between the number of on-field officials and committed fouls, a phenomenon connected to the economics of crime. Economists have found mixed evidence on what happens when the number of police increases. On one hand, more law enforcers means a higher probability of detecting a crime, which is known as the monitoring effect. On the other hand, criminals incorporate the increase into their decision-making process and thus may commit fewer crimes, constituting the deterrence effect. This study analyzes the effects of an increase in the number of on-field college football officials, taking players as potential criminals and officials as law enforcers. Analyzing a novel play-by-play dataset from two seasons of college football, we report evidence of the monitoring effect being present in the overall dataset. This effect is mainly driven by offensive penalties that are called in the area of jurisdiction of the added official. Decomposition of the effect indicates the presence of the deterrence effect in cases of penalties with severe punishment or those committed by teams with moderate to high ability, suggesting that teams are able to strategically adapt their behavior following the addition of an official. In the third chapter, we analyze the role of stake size in the sports betting market. Our main research question is whether the size of the stake predicts the betting outcomes, i.e. whether bettors can consistently select relatively more profitable events at the most important times. The study utilizes a unique sports betting dataset that includes over 28 million bets by registered customers. We find that bettors are successfully able to vary the stakes in order to increase the probability of their bets winning, but not so much as to increase the net revenue of their bets. The results further suggest that only the most skilled bettors are successfully able to vary the stake size to increase the net revenue. The results are valid regardless of whether bettor fixed effects are included in the analysis, indicating that the relationship between the stake and betting outcomes is driven by variation in individual bets.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Radek Janhuba 76.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Radek Janhuba 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Radek Janhuba 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta Brad Humphreys, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta Daniel Rees, Ph.D. 351 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 323 kB