velikost textu

Essays on Citizenship Policies and Immigrant Integration

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Essays on Citizenship Policies and Immigrant Integration
Název v češtině:
Eseje o občanské politice a integraci imigrantů
Typ:
Disertační práce
Autor:
Vahan Sargsyan, M.A., Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc.
Oponenti:
Mgr. Martin Guzi, Ph.D.
Benjamin Elsner, Ph.D.
Id práce:
164580
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
CERGE (23-CERGE)
Program studia:
Ekonomie a ekonometrie (P6228)
Obor studia:
Ekonomie a ekonometrie (CERGEXEE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Chapter 1 Rozdílné zacházení se skupinami menšin na trhu práce může být jak výsledkem vládního registračního systému, který podporuje nerovná práva na základě původu jednotlivců, tak také znevýhodňujícího postoje místních zaměstnavatelů a všeobecné populace vůči cizím obyvatelům. Testujeme přítomnost rozdílného zacházení na čínském trhu práce vůči venkovským migrantům s a bez městské registrace s využitím dat z průzkumu migracez venkova do měst v Číně. Zjištění ukazují, že i přes často předpokládaný velký dopad na rozdílné zacházení vůči venkovským migrantům, typ registrace domácností (hukou) není zcela zodpovědný za rozdíly v celkových hodinových příjmech u lokálních migrantů, které nelze přičíst osobním charakteristikám. Výsledky naznačují, že i plné odstranění hukou systému může maximálně eliminovat pouze část znevýhodňujícího přístupu vůči venkovským migrujícím ženám, které nejsou způsobeny rozdíly v osobních charakteristikách, a nemusí mít dokonce žádný měřitelný vliv na venkovské mužské migranty pracující v sektoru výdělečných činností na čínských městských trzích práce. Chapter 2 Tento článek empiricky odhaduje vliv naturalizace – udělení občanství – na integraci do pracovního trhu mezi imigranty první generace ve Francii a Dánsku. Přispíváme k současnému poznání ve dvou aspektech. Zaprvé porovnáváme pracovní možnosti a příjmy mezi naturalizovanými, nenaturalizovanými a domorodými pracovníky. Zadruhé studujeme, jak charakteristiky udělování občanství ovlivňují tyto rozdíly. Naše výsledky ukazují vysokou prémii naturalizace a plné socioekonomické integrace naturalizovaných imigrantů ve Francii, zemi s laxními pravidly pro získání občanství. Tato prémie neexistuje v Dánsku, zemi se striktními pravidly pro získání občanství. Chapter 3 V tomto článku se zaměřuji na vztahy tří charakteristik, jedná se o postoj původní populace vůči imigrantům a imigrací (anglická zkratka ATII), úroveň sociální integrace a vnímání diskriminace první a druhé generace imigrantů v 20 evropských zemích. Přísnost politiky naturalizace v hostitelských zemích je také brána v potaz jako mechanismus rozvoje uvedených vztahů. Výsledky potvrzují, že politika naturalizace uspokojivě reprezentuje většinu ATII indikátorů jednotlivých zemí a imigranti se cítí být méně diskriminováni ve společnosti, kde jsou více vítáni. Nicméně, nebyl objeven žádný systematický vztah mezi postoji původní populace a sociální integrací imigrantů. Výsledky na druhou stranu naznačují vnímání diskriminace v menším rozsahu a lepší sociální integraci první vlny imigrantů v zemích, kde je lépe zabezpečen proces naturalizace a možnost dvojího občanství je více omezena. Výsledky také ukazují, že rozsah vnímané diskriminace imigrantů neklesá s dobou pobytu v hostitelských zemích. Naopak sociální integrace imigrantů vykazuje pozitivní vztah s dobou pobytu v hostitelských zemích.
Abstract v angličtině:
Abstract Differential treatment towards minority groups in host societies and labor markets may be a result of both a governmental registration system that fosters unequal rights based on the origins of individuals and the disadvantageous attitude of local employers and the general population towards non-locals. In the first chapter, I test for differential treatment in the Chinese labor market towards rural migrants with and without urban registration, using data from the Rural to Urban Migration Survey in China. The findings indicate that despite its often-assumed large impact on the differential treatment towards rural migrants, the type of household registration (hukou) is not entirely responsible for the local-migrant differences in the total hourly earnings that are not attributable to personal characteristics. The results suggest that even the complete abolishment of the hukou system may at most eliminate only a portion of the disadvantageous treatment towards rural female migrants that is not attributable to differences in personal characteristics, and may even have no measurable impact on rural male migrants working in the paid-employment sector in Chinese urban labor markets. In the second chapter, I conduct an empirical study in order to estimate the impact of naturalization on the labor market integration of first generation immigrants in two European countries, France and Denmark. This chapter contributes to the existing literature by: (1) comparing the employment opportunities and incomes of naturalized and non-naturalized migrants in European labor markets to those of the native population, and (2) attempting to estimate the impact of characteristics of a country’s citizenship policy on this relationship. The results suggest the existence of high naturalization premiums and high socioeconomic integration of naturalized migrants in France, a country with relatively soft naturalization policies, but not for Denmark, which has strict naturalization policies. Finally, in the third chapter, I conduct a descriptive empirical study on three waves of the European Social Survey (2010, 2012, and 2014), in order to estimate the relationships between the attitude of the native population towards immigrants and immigration (ATII) in 20 European countries and the level of social integration and perceived discrimination of first and second generation immigrants in those countries. The stringency of naturalization policies in the host countries is also taken into consideration as a mechanism of the development of this relationship. The results confirm that a country’s naturalization policies fairly represent most ATII indicators, and that immigrants feel less discriminated against in more welcoming societies. However, no systematic relationship was revealed between the attitude of the native population and the social integration of immigrants. On the other hand, the results suggest lower perceived discrimination and higher social integration of first generation immigrants in countries where the naturalization status of immigrants is more secured, and the possibility of dual nationality is more restricted. The results also show that the perceived discrimination of immigrants does not decline with the duration of residence in the host countries, but the latter revealed a positive relationship with the social integration of immigrants.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vahan Sargsyan, M.A., Ph.D. 3.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vahan Sargsyan, M.A., Ph.D. 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vahan Sargsyan, M.A., Ph.D. 339 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Guzi, Ph.D. 476 kB
Stáhnout Posudek oponenta Benjamin Elsner, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 245 kB