velikost textu

Essays on Local Politics

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Essays on Local Politics
Typ:
Disertační práce
Autor:
Jekaterina Kuliomina, M.A., Ph.D.
Školitel:
doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
Oponenti:
Manuel Bagues, Ph.D.
Audinga Baltrunaite, Ph.D.
Id práce:
164571
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
CERGE (23-CERGE)
Program studia:
Ekonomie a ekonometrie (P6228)
Obor studia:
Ekonomie a ekonometrie (CERGEXEE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
V první kapitole analyzuji, zda zvolení více žen do obecního zastupitelstva může ovlivnit budoucí kandidaturu žen. Využívám případ nedávných komunálních voleb v České republice a strategii nespojité regrese (regression discontinuity design, RDD). Zjišťuji, že méně žen kandiduje v období po vítězství dodatečné ženy s těsným volebním výsledkem v předchozím volebním období. Efekt se projevuje silněji v obcích, kde se kandidátka s těsným volebním výsledkem spojila s jednou nebo více ženami v zastupitelstvu. To naznačuje, že snaha o dostatečné zastoupení žen, z pohledu politiků nebo komunity, je pravděpodobný mechanismus vysvětlující pozorovaný jev. V druhé kapitole si kladu otázku, zda osobní charakteristiky místních politiků, například pohlaví, vzdělání nebo zaměstnaní, ovlivňují alokaci obecního rozpočtu. Nenacházím žádný důkaz, že některá z uvedených charakteristik ovlivňuje rozpočet, deficit nebo dluh. Tato zjištění platí i pro nejmenší obce, kde by vliv jednotlivých členů zastupitelstva na rozhodování měl být silnější. V poslední kapitole analyzuji, jak dočasné zvýšení odpovědnosti zastupitelstva, rozpočtu a interakce s obecní komunitou může ovlivnit kandidaturu místních nezávislých politiků. Záplavy v České republice v roce 2002 považuji za zdroj uvedených dočasných změn v zastupitelské správě. Zjišťuji, že v obcích, které byly více poškozeny, místní nezávislí kandidáti v období následujícím po záplavách častěji kandidovali na vlastní kandidátní listině než na celonárodních nebo stranických kandidátních listinách. Možné vysvětlení důvodu změn v kandidatuře je posílení nezávislých kandidátů a lepší vztahy s místní komunitou.
Abstract v angličtině:
In the first chapter I analyse whether electing more women to municipal councils can affect female political candidacy in the future. I use cases of close elections in Czech municipalities and a regression discontinuity design (RDD). I find that fewer female candidates run in elections following the marginal election of an additional woman in the prior electoral cycle. The effect is stronger in those municipalities where the marginal female candidate joined two or more other female candidates in the council, indicating that sufficient representation, as viewed by the politicians or the community, was a likely mechanism behind the observed effect. In the second chapter I question whether personal characteristics of local politicians such as gender, education and occupation influence municipal budget allocation. I find no evidence that any of these characteristics matter for budget allocation, deficit or debt. These findings hold even in the smallest municipalities, where the influence of every single council member on council decisions should be larger. In the final chapter I analyze how a temporary increase in council responsibilities, budget and interaction with the community in a municipality can affect the candidacy of local independent politicians. I take the flooding in the Czech Republic in 2002 as a trigger for the above mentioned temporary changes in council governance. I find that in the municipalities that were more damaged than others, one electoral cycle after the disaster the local independent candidates were more likely to submit their own slates instead of running on nation-wide or other parties' slates. A plausible reason behind the change is the empowerment of independent candidates and a better bond with the community.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jekaterina Kuliomina, M.A., Ph.D. 23.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jekaterina Kuliomina, M.A., Ph.D. 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jekaterina Kuliomina, M.A., Ph.D. 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta Manuel Bagues, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta Audinga Baltrunaite, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 185 kB