velikost textu

Medžuslovjanski jezyk (Меджусловjaнски jезык)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Medžuslovjanski jezyk (Меджусловjaнски jезык)
Název v angličtině:
Interslavic Language
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Maria Vagner
Vedoucí:
PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ana Adamovičová
Id práce:
164499
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Čeština pro cizince (CC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
gramatika|medžuslovjanský jazyk|mezinárodní pomocný jazyk|panslovanský jazyk|slovanské jazyky|umělý jazyk
Klíčová slova v angličtině:
grammar|Medžuslovjanski language|international auxiliary language|Pan-Slavic language|Slavic languages|constructed language
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje medžuslovjanskému jazyku, jeho historii, gramatice, typologické klasifikaci a užitečnosti v současné době. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na historii a gramatiku medžuslovjanštiny, kromě toho se věnuje současnému použití jazyka, a to především na Internetu. Praktická část klasifikuje medžuslovjanský jazyk z hlediska typologie (fonologické, morfologické a syntaktické), věnuje se povaze jazyka a analyzuje, zda se jedná o přirozený nebo umělý jazyk. Dále praktická část zahrnuje dotazníkový průzkum a experiment, jehož cílem je zjistit pravdivost tvrzení, že medžuslovjanština je bez předchozího studia srozumitelná pro každého Slovana na min. 90 %.
Abstract v angličtině:
Summary This bachelor thesis deals with Medžuslovjanski language, its history, grammar, typological classification and usefulness nowadays. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part focuses on the history and grammar of medžuslovjanski language, besides that it explores the current use of the language, especially on the Internet. The practical part classifies Medžuslovjanski language in terms of typology (phonological, morphological and syntactic), devotes itself to the nature of language and analyzes whether it is a natural or an artificial language. Furthermore, the practical part includes a questionnaire survey and an experiment aimed at finding out whether the claim that Medžuslovjanski language is without a previous study 90% understandable for every Slav is true.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Maria Vagner 1.02 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Maria Vagner 190 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Maria Vagner 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Maria Vagner 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ana Adamovičová 301 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 154 kB