velikost textu

Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích
Název v angličtině:
Early medieval burial ground in Prague-Lahovice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anna Sandanusová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Ivo Štefan, Ph.D.
Oponent:
Naděžda Profantová, Dr., CSc.
Id práce:
164450
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Archeologie pravěku a středověku (APS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Praha-Lahovice; raný středověk; pohřebiště; analýza
Klíčová slova v angličtině:
Prague-Lahovice; early medieval; burial ground; analysis
Abstrakt:
Anotace Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích je doposud největší vesnickou nekropolí, která zatím nemá v Čechách obdoby. Předložená práce se bude věnovat komplexní analýze tohoto pohřebního areálu, který se nacházel nedaleko soutoku Vltavy s Berounkou. Hlavním podkladem pro vypracování celkové analýzy bude elektronická evidence pohřebních celků, která bude propojena s celkovým plánem lahovického pohřebiště a poskytne tak hlavní grafické podklady. Práce se bude dále věnovat upřesnění vnitřní chronologie pohřebiště a jeho prostorovému rozložení. Pozornost bude věnována také pohřebnímu ritu, demografii zde pohřbené populace a zhodnocení jejího sídelního prostředí v období raného středověku. Závěrem bude zhodnocen význam raně středověkého pohřebiště v Praze-Lahovicích v rámci vývoje pražské kotliny v raném středověku. Klíčová slova Praha-Lahovice - raný středověk – pohřebiště - analýza
Abstract v angličtině:
Annotation The early medieval burial ground in Prague-Lahovice is so far the largest village necropolis and is for the time being unprecedented in Bohemia. The submitted work will be devoted to a comprehensive analysis of this burial complex, which was located near the confluence of the Vltava and Berounka. The main basis for the elaboration of the overall analysis will be electronic records of funerary units, which will be linked to the overall plan of the Lahovice burial ground and will provide the main graphical background. The work will also be devoted to specifying the internal chronology of the burial ground and its spatial distribution. Attention will also be paid to the burial rite, the demography of the buried population and the evaluation of its settlement environment in the Early Middle Ages. Finally, the importance of the early medieval burial ground in Prague-Lahovice will be evaluated in the context of the development of the Prague basin in the Early Middle Ages. Keywords Prague-Lahovice - early medieval - burial ground - analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Sandanusová 559 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Sandanusová 74.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Sandanusová 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Sandanusová 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Ivo Štefan, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta Naděžda Profantová, Dr., CSc. 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. 153 kB