velikost textu

Komparace dekolonizačního procesu v Indonésii a Malajsii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace dekolonizačního procesu v Indonésii a Malajsii
Název v angličtině:
Comparison of the Decolonisation Process in Indonesia and Malaysia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ivo Šebek
Vedoucí:
prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Oponenti:
Mgr. Jiří Janáč, Ph.D.
doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Id práce:
164386
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie - evropská studia (HES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dekolonizace, jihovýchodní Asie, Indonésie, Malajská federace, kolonialismus
Klíčová slova v angličtině:
decolonization, Southeast Asia, Indonesia, Malayan federation, colonialism
Abstrakt:
Abstrakt Autor předkládané práce porovnává průběh dekolonizace v jihovýchodní Asii na příkladech Indonésie a Malajské Federace. Ačkoliv obě země mají mnoho společného, kulturně, historicky, nebo například geograficky, průběh jejich osamostatňování od koloniální moci se v mnohém odlišoval. Text analyzuje možné příčiny těchto rozdílů komparací ekonomických, sociálních a politických dějin obou území v 19. a především první polovině 20. století. Vzhledem k rozsahu tématu se analýza zaměřuje pouze na vybrané oblasti, které se na základě existující literatury zdají klíčové pro rozdílný vývoj dekolonizace ve zkoumaných zemích. Jedná se především o tyto oblasti: přístup koloniálních zemí (Velké Británie a Nizozemska), průběh druhé světové války, řešení etnické otázky a role lokálních politických elit. Součástí práce je rovněž stručné shrnutí ekonomického a politického vývoje v období předcházejícím vyhlášení samostatnosti. Klíčová slova: dekolonizace jihovýchodní Asie Indonésie Malajská federace kolonialismus.
Abstract v angličtině:
Abstract The author of the submitted work compares the process of decolonization in Southeast Asia on the examples of Indonesia and the Federation of Malaya. Although both countries have much in common, culturally, historically, or geographically for example; the process of gaining independence from the colonial powers differed in many aspects. Text analyses probable reasons for these differences by comparative study of economic, social and political histories of both territories in the 19th and especially in the first half of the 20th century. Taking into account the extensive subject matter the analysis focuses only on selected areas that seem to be essential to the distinct development of decolonization in researched countries based on the existing literature. That involves particularly the approach of colonial countries (Great Britain and Netherlands), the course of World War II, solving the ethnical issue and the role of local political elites. This work also covers brief summary of economic and political development in the period preceding the declaration of independence. Key words: Decolonization Southeast Asia Indonesia Malayan federation colonialism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ivo Šebek 841 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ivo Šebek 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ivo Šebek 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. 751 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Janáč, Ph.D. 613 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Markéta Křížová, Ph.D. 459 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 216 kB