velikost textu

Nové možnosti a prístupy v diagnostike a terapii zajakavosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nové možnosti a prístupy v diagnostike a terapii zajakavosti
Název v češtině:
Nové možnosti a přístupy v diagnostice a terapii koktavosti
Název v angličtině:
New possibilities and approaches to diagnosis and therapy of stuttering
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Zuzana Jandová, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Petr Kopečný, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
Id práce:
164376
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
ABSTRAKT NÁZOV: Nové možnosti a prístupy v diagnostike a terapii zajakavosti AUTOR: PhDr. Zuzana Jandová KATEDRA: Speciální pedagogika ŠKOLITEL: Doc. PaedDr. Jiina Klenková, Ph.D. Hlavná téma dizertaþnej práce je vytvorenie integratívneho modelu v diagnostike a terapii zajakavosti, v kombinácií s klasickým behaviorálnym prístupom a metódami ovplyvujúcimi nezrelý neuromotorický systém prostredníctvom INPP metódy / Inštitút neurofyziologickej psychológie / a metódy JIAS / Johanssenova individuálna auditívna stimulácia/. Práca sa opiera o najnovšie poznatky zo zahraniþnej literatúry z oblasti neurogénnej etiológie zajakavosti, fungovania udského mozgu vrámci neplynulosti reþi a neuromotorického systému a jeho vplyvu na plynulú reþ. V empirickej þasti je predmetom výskumného šetrenia analýza vplyvu klasického behaviorálneho prístupu a prístupu formou integratívneho modelu zajakavosti. Výsledky vstupného diagnostického vyšetrenia boli porovnané s dvomi vyšetreniami (poþas aplikácie terapeutických programov a po ukonþení aplikácie obidvoch terapeutických programov) u štyroch balbutikov s fixovanou zajakavosou a nezrelým neuromotorickým systémom. Vychádzajúc z klinického obrazu boli zaznamenávané zmeny v troch oblastiach príznakov zajakavosti, v oblasti dysfluencie, nadmernej námahy a psychickej tenzie. Výsledky integratívneho terapeutického programu, s využitím aj metód (INPP a JIAS) stimulujúcich neuromotorickú nezrelos a sluchové spracovávanie, potvrdili pozitívny vplyv ich využitia u zajakavých detí. Práca je prínosom pre špeciálno – pedagogickú a logopedickú teóriu aj prax v oblasti najnovších trendov a poznatkov, diagnostiky a terapie zajakavosti.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT TITLE: New possibilities and approaches in diagnosis and treatment of stuttering AUTHOR: PhDr. Zuzana Jandová DEPARTMENT: Special Education SUPERVISOR: W:<W The main role of the dissertation is to create integrative model within the diagnosis and treatment of stuttering in combination with classical behavioral approaches and methods of influencing immature neuro-motor system using INPP method /Institute of Neurophysiological Psychology/ and method JIAS /Johanssen Indiviual Aural Stimulation/. The work was based on the latest knowledge of foreign literature of the neurogenic etiology of stuttering, the functioning of the human brain within disfluency speech and neuro-motor system and its effect on speech flow. The theme of research in the empirical part is the analysis of the impact of classical behavioral approaches and approaches through integrative model of stuttering. The results of the initial examination were compared with two evaluations (during application of therapeutic programs and post-treatment of both therapeutic programs) of four stutterers with fixed stuttering and immature neuro-motor system. We followed the changes in all three areas of stuttering symptoms: in dysfluency, excessive effort and mental tension. The results confirmed the positive impact of integrative therapy program, which has also applied methodology INPP and JIAS, which stimulate the neuro-motor immaturity and auditory processing. The work is beneficial for special-needs education and speech-language therapy theory and practice in the area of the newest trends and knowledge, diagnosis and treatment of stuttering.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Zuzana Jandová, Ph.D. 1.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Zuzana Jandová, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Zuzana Jandová, Ph.D. 19 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 616 kB