velikost textu

Analýza expresivního zážitku při srovnávání vzdělávacího a salutogenetického aspektu výtvarné výchovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza expresivního zážitku při srovnávání vzdělávacího a salutogenetického aspektu výtvarné výchovy
Název v angličtině:
Analysis of Expressive experience at comparison of learning and salutogenetic motives of Art Education
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Oponenti:
doc. Jitka Géringová, Ph.D.
doc. PaedDr. Jaroslava Šicková, Ph.D.
Id práce:
164365
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova (XVV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce pojednává o vybraných aspektech personalizační úrovně edukace ve výtvarné výchově a je členěna do několika celků. Nejprve pojednává o aktuální situaci v oboru a specifikách edukace expresí. Dále prezentuje poznatky z oborů psychologie, psychoterapie, arteterapie a neurověd a jejich možnosti aplikace do oboru VV z hlediska formování obsahu učebních úloh, tak způsobu výuky. Na konkrétních kazuistikách z VV a arteterapie je možné sledovat průběh a výsledky aplikace těchto poznatků. Další kapitola práce je věnována popisu příkladu vzdělávacího modelu učitele/artefiletika VV, která rozvíjí personalizační, socializační a enkulturační složku edukace. Náhled a interpretace všech daných témat, kterými se zaobírám v disertaci, je veden snahou, jak korektně pracovat s personalizační složkou v učebních úlohách tak, aby nebyl překročen edukační rámec a nebyla realizována pseudoarteterapie. Rozhodující roli v tom, co se v hodině děje, má učební úloha a její realizace a intepretace. Ve středu pozornosti jsou poznávací motivy, které jsou úlohou akcentovány a rozvíjeny. Slavík, Géringová, Hajdušková nabízí dělení těchto poznávacích motivů na vzdělávací a terapeutické. Na základě své disertační práce a jejích výsledků považuji za účelné tento model rozšířit o motivy salutogenetické. Výkladu a zdůvodnění tohoto rozšíření pojetí je věnován závěr disertace. KLÍČOVÁ SLOVA edukace, personalizace, výchova, výtvarná výchova, artefiletika, arteterapie, exprese, expresivní zážitek, poznávací motivy, salutogenetický motiv
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This doctoral thesis deals with selected aspects of personalization level of teaching in Art Education and is divided into several units. First I discuss the current domain situation and specifics of education through expression. Further I present findings from the fields of Psychology, Psychotherapy, Art Therapy and Neuroscience and their potentials for its introduction into the field of Art Education in terms of preparing the content of teaching tasks and methods. The process of implementation of these findings and its outcomes are shown on specific case studies. The next chapter focuses on description of an example of a training model of a teacher/Art-philetic Art educator, who develops the components of personalization, socialization and enculturation in the process of teaching. The point of view and the interpretation of all of the issues that I deal with in this thesis, is driven by effort to work correctly with the personalization component in teaching tasks in order to not to exceed the educational framework and not to perform pseudo – Art-Therapy. The teaching task, its putting into practice and its interpretation determine what is happening in the classroom. The focus is on cognitive motives that are accentuated and developed. Slavik, Géringová and Hajdušková offer distinction of these cognitive motives between learning and therapeutic ones. On the basis of results of the thesis I deem appropriate to extend this model of salutogenetic motives. The thesis conclusion is dedicated to explanation and justification of the extension of the cognitive motives concept. KEYWORDS education, personalization, Art Education, Artphiletic approach in Art Education, Art Therapy, expression, experience through expression, cognitive motive, salutogenetic motiv
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Martina Komzáková, Ph.D. 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Martina Komzáková, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Martina Komzáková, Ph.D. 16 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Jitka Géringová, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jaroslava Šicková, Ph.D. 1.3 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 436 kB