velikost textu

Náklady civilního soudního řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náklady civilního soudního řízení
Název v angličtině:
Costs of civil proceedings
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Markéta Písaříková
Školitel:
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
JUDr. David Uhlíř
Id práce:
164337
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) (OBCANSKE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
náklady civilního řízení, obecné náklady soudnictví, náhrada nákladů řízení, ekonomická analýza práva, teorie her a analýza práva
Klíčová slova v angličtině:
cost of civil proceedings, costs of civil justice, renumeration of costs, law and economics, theory of games and analysis of law
Abstrakt:
Anotace Tato práce řeší otázku nákladů civilního soudního řízení, a to nákladů obecných a nákladů zvláštních. U zvláštních nákladů se zaměřuje na otázku jejich náhrady co do výše a rozsahu. Současné právní předpisy České republiky byly analyzovány pomocí komparace, ekonomické analýzy práva a teorie her na modelových případech, načež provedenou analýzou byly definovány externality, včetně důsledků, ke kterým vedou nebo vedly právní předpisy upravující otázku náhrady nákladů řízení. Aplikace základů teorie her na danou problematiku též ukázala svůj přínos pro analytiku právních předpisů a do budoucna by se mohla stát směrem, kterým by se právní analytika mohla rozvíjet. Práce přinesla matematický vzorec pro výpočet paušalizované náhrady nákladů spojených s uplatněním pohledávky tak, aby pro věřitele bylo ekonomicky realizovatelné pohledávky žalovat a následně vymáhat, a nikoliv postupovat společnostem skupujícím pohledávky nebo je vůbec nevymáhat, a zároveň byla navržena legislativní úprava, která by zabránila externalitám, které destruují chod justice lavinou formulářových žalob, a dalším externalitám, jejichž náklady nesou daňoví poplatníci.
Abstract v angličtině:
Abstract Costs of civil proccedings This dissertation thesis is aimed onto costs of civil proceedings, especially general costs of civil proceedings and special costs of civil proceedings. Regarding to the special costs of civil proceedings it deals with its remuneration (amount and extent). Existing Czech law was analyzed on given cases with comparation of law, economic analysis of law and theory of games and as the result the externalities were found and defined with the consequences the law lead to. The application of game theory on given problematics has shown its value for analysis of legal rules and as for future it is a way where the analytics can develop. The dissertation thesis has found a mathematical formula for calculation of summary remuneration of costs accompanied with lawsuits so that for the creditor it is more economical to sue the debts than to cede them to the debt collecting companies, and together with that the new law is proposed to prevent externalities that destruct the functioning of civil courts by flood of multiply-lawsuits and externalities, that’s costs are borne by tax residents.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Markéta Písaříková 3.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Markéta Písaříková 240 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Markéta Písaříková 238 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. David Uhlíř 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 267 kB