velikost textu

Zájezd

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zájezd
Název v angličtině:
Tour
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jan Rosůlek
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
164326
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zájezd, ochrana zákazníka, odpovědnost pořadatele
Klíčová slova v angličtině:
Tour, customer protection, organizer liability
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je analyzovat náležitosti smlouvy o zájezdu dle platné legislativy a analyzovat nároky zákazníka, které mu mohou ze smlouvy o zájezdu vůči pořadateli vzniknout. V práci je porovnávána nejen v současné době účinná právní úprava s právní úpravou předcházející, ale na vybraných místech je porovnávána také s právní úpravou obsaženou ve Směrnici evropského parlamentu a rady 2015/2302, která má být do českého právního řádu transponována nejpozději s účinností od 1.7.2018. Tuto práci lze rozdělit do čtyř hlavních částí. Prvná část se zabývá náležitostmi smlouvy o zájezdu, kterými jsou: i. zájezd. Zájezdem je předem připravený soubor služeb cestovního ruchu, jsou zde proto nejprve vymezeny jednotlivé služby, které tento soubor tvoří s uvedením relevantní judikatury. Následně je krátký prostor věnován také spojeným cestovním službám, což je nový institut, který přináší Směrnice evropského parlamentu a rady 2015/2302, který se svou podobou zájezdu velmi přibližuje. ii. smluvní strany – pořadatel, zákazník. Úvodem je vymezena soukromoprávní pozitivní a negativní definice pořadatele. Poté je uvedeno, kdo může být tímto pořadatelem a jaké musí splňovat požadavky dle veřejnoprávních předpisů. V kapitole věnované zákazníkovi je i tento pojem nejprve definován, následně jsou uvedena specifika, jaká plynou ze situace, kdy je zákazník třetí osobou, v jejíž prospěch je smlouva o zájezdu uzavřena. Jsou zde uvedeny také podmínky, za kterých se může osoba zákazníka před zahájením zájezdu změnit. iii. souhrnná cena. V této kapitole je podrobně uvedeno, kdy a za jakých podmínek je možné souhrnnou cenu změnit a co vše v ní musí být zahrnuto. Druhá část této práce se zabývá náležitostmi uzavření smlouvy a informační povinností pořadatele ve vztahu k zákazníkovi při jejím uzavírání. Rovněž je zde uvedena ochrana zákazníka, která je mu již při uzavírání smlouvy poskytována. Prostoj je zde také věnován povinnosti pořadatele být pojištěn proti úpadku/mít uzavřenu bankovní záruku. Třetí část je věnována odstoupení od smlouvy a následky s tímto odstoupením spojenými. Odstoupení je zde rozděleno na odstoupení před zahájením zájezdu a odstoupení v průběhu zájezdu. Čtvrtá část obsahuje úpravu odpovědnosti pořadatele vůči zákazníkovi. Nejprve je krátký exkurz do obecné úpravy odpovědnosti, následně již je práce zaměřena na konkrétní nároky, které mohou zákazníkovi ze smlouvy o zájezdu plynout a za něž pořadatel odpovídá. Podrobněji se tato část věnuje odpovědnosti pořadatele za vady zájezdu, odpovědnosti z narušení dovolené a odpovědnosti za újmu na zdraví. Na vybraných místech je rovněž zmíněno, jak se k jednotlivým druhům odpovědnosti staví ve svém výkladu vybrané cestovní kanceláře. Závěrem této části ve zkratce zmiňuji povinnost pořadatele pomoci v nesnázích a pasivní a aktivní legitimaci při uplatňování nároků ze smlouvy o zájezdu.
Abstract v angličtině:
Resume The aim of this thesis is to analyse the essential elements of a travel contract according to current legislation and to analyse the rights that a customer is entitled to. The thesis includes not just a comparison between previous legislation and that currently in effect - in some places it also offers a peek at the differences between current legislation and the Directive (EU) 2015/2302 of the European Parliament and of the Council, which is to be transposed into the legal order of the Czech republic by July 1st 2017. The thesis can be divided into four main parts: The first part is an analysis of the essential elements of a travel contract, which are as follows: 1. tour - a pre-prepared package of services related to tourism; this part includes a definition of services this pre-prepared package comprises of, as demonstrated on current case law. The subsequent part concerns itself with the aforementioned Directive (EU) 2015/2302 and the newly established "package travel", which is in many way similar to a travel contract. 2. parties to the agreement - organiser, customer - firstly this part provides a positive and negative private law definition of the term "organiser". Furthermore, the public law requirements an organiser must meet are covered in this part. In the following chapter, the term "customer" is defined. In some cases, the contract can be signed in the favour of a third person "customer" and the specifics of this situation are also explained in this part. The conditions under which the customer party may change prior to the beginning of travel are also covered here. 3.total price - This chapter includes an explanation of when and under what conditions is it legally permissible to change total price of travel and what must be included in it. The second part of this thesis concerns itself with the legal essentials of a travel contract, the necessary information that must be provided to the customer by the organiser before the agreement is signed and the protection a customer enjoys before the agreement is signed. In the following section, the legal duty of the organiser to be insured against bankruptcy/deliver a valid performance bond are examined. The third part is about the termination of a travel contract and its consequences. The part is further divided into two subparts, one being about termination prior to the beginning of travel and the other being about termination during travel. The fourth part covers the legal liability of the organiser to customers. A short summary of current legislation concerning general legal liability is presented and then the specific claims that can arise out of travel contracts are presented and explained. In specific this part covers the liability of an organiser for "defects", liability for health and liability for "disruption of travel". In a few specific places it is also mentioned how select travel agencies deal with liability cases. Towards the end of this thesis I also explain the legal duty of an organiser to help his customers in cases of emergency and finally the standing to sue in cases related to travel contracts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Rosůlek 3.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Rosůlek 286 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Rosůlek 207 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 169 kB