velikost textu

Osobnost dítěte a zahájení docházky do mateřské školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osobnost dítěte a zahájení docházky do mateřské školy
Název v angličtině:
The child´s personality and beginning attending a nursery school
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Karla Zradičková Šafránková
Oponenti:
PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.
PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
Id práce:
164317
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
11. 11. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tranzice, resilience
Klíčová slova v angličtině:
transition, resilience
Abstrakt:
Anotace Moderujícím procesem zvládání nároků socializující společnosti je schopnost autoregulace jedince. Výrazným vývojovým socializačním prvkem je přechod, tranzice z rodinného prostředí do mateřské školy, fungující v interakci různých změn. Teoretické základy našeho výzkumného projektu tvoří koncept resilience vycházející ze sociálně kognitivní teorie. Probandy tvořila skupina 97 dětí předškolního věku, začínajících s docházkou do mateřské školy, příchozích z rodinného prostředí. Data byla shromažďována dvakrát, v září a v listopadu. Výzkumná data plynou ze dvou zdrojů – pozorování a dotazník. Co se týče pozorování, byly předem stanoveny oblasti sledování. Frekvenci a kvalitu behaviorálních projevů dítěte v adaptačním období zaznamenával pedagog do pozorovacího archu, který byl vytvořen na základě studia literatury s tématem adaptace a empirie. Resilientní faktory jsou operacionalizované iniciativou, seberegulací a kvalitou vztahů, měřené škálou DECA – P2 - Devereux Early Childhood Assessment for Preschoolers, volně přeloženo jako Devereuxská škála pro rané dětství. Pro účely výzkumu byla převzata a převedena do českého jazyka z originálu amerických výzkumníků LeBuffe a Naglieri (2012) ve spolupráci s Devereuxským centrem pro podporu resilience u dětí. Škála DECA-P2 se zaměřuje také na mapování negativních behaviorálních projevů dítěte ve vztahu k resilienci. Pro účely našeho výzkumu byla tato položka přeložena jako „nápadné chování“. Zajímalo nás, jaké resilientní faktory vstupují do procesu adaptace a jak jej ovlivňují. Zjišťovali jsme dále, zda se liší hodnocení resilientních faktorů rodičem a pedagogem a zda dochází k jejich proměně v čase (září-listopad). Behaviorální projevy, z nichž usuzujeme na kvalitu adaptace, jsou operacionalizovány pozorováním ze strany pedagoga mateřské školy. Porovnávali jsme, zda se liší kvalita adaptace v průběhu času (září a listopad). Bylo zjištěno, že resilientními faktory, které predikují schopnost dobře se adaptovat na nové podmínky, jsou iniciativa a seberegulace, hodnocené pedagogem v září. Je možné konstatovat, že rodiče a učitelé dochází v hodnocení většiny resilientních faktorů ke shodě. Názor rodičů a učitelů se liší v obou časech měření v hodnocení schopnosti adaptovat se na nové podmínky ve vztahu k nápadnému chování, jak je hodnotí DECA-P2.
Abstract v angličtině:
Abstract The ability of autoregulation of an individual is a process which moderates coping with social demands. The transition from family environment to a nursery school, functioning in the interaction of various changes, can be considered one of such strong developmental challenges. Theoretical foundations of our research project consist of the concept of resilience based on social cognitive theory. Our probands were a group of 97 preschool children, beginning with attending a nursery school, incoming from the family environment. The data has been collected twice, in September and November. In our research, the data stem from two sources - teacher’s observations, and a questionnaire method. As for observations, the areas of monitoring have been established in advance. The frequency and quality of behavioral expressions of children in the adaptation period were recorded by teachers utilizing observation sheets, which were created based on the study of literature on adaptation, and empiricism. Resilient factors are operationalized by initiative, self-regulation, and quality of relationships, measured by means of the DECA - P2 (Devereux Early Childhood Assessment for Preschoolers) questionnaire method. For the purposes of this research, it was transferred and converted into the Czech language from the original by American researchers LeBuffe and Naglieri (2012), in collaboration with Devereux Center for Resilient Children. The DECA –P2 scale also focuses on mapping negative behavioral expressions of the child in relation to resilience. For the purposes of our research, this item was translated as "conspicuous behavior." We were aiming to determine which resilient factors enter the adaptation process, and how do they influence it. We also investigated whether the teachers’ evaluations of resilient factors differ from the parents’ ones, and whether they vary in time (September vs. November). Behavioral expressions, from which we infer the quality of adaptation, are operationalized by observations by nursery school teachers. We have compared whether the quality of adaptation varies in time (September vs. November). It has been found out, that the initiative and self-regulation as evaluated by teachers in September, are the key resilient factors which predict the ability to adapt to new conditions. It can also be stated, that parents and teachers agree in the assessment of most resilient factors. On the other hand, the parents’ and teachers’ assessments of the ability to adapt to new conditions in relation to the conspicuous behavior, as assessed by DECA-P2, differ in either times of measurement.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Karla Zradičková Šafránková 1.25 MB
Stáhnout Příloha k práci Karla Zradičková Šafránková 140 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Karla Zradičková Šafránková 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Karla Zradičková Šafránková 169 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D. 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 376 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 96 kB