velikost textu

Apuleiův Zlatý osel a antická literární tradice v umění rudolfínské doby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Apuleiův Zlatý osel a antická literární tradice v umění rudolfínské doby
Název v angličtině:
The Golden Ass of Apuleius and the Classical Literary Tradition in the Visual Arts of the Rudolphine Period
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Pavla Savická
Vedoucí:
prof. PhDr. Lubomír Konečný
Oponent:
PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D.
Id práce:
164234
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DUM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Apuleius, Rudolf II., Zlatý osel, Metamorphoses, Amor, Psýché
Klíčová slova v angličtině:
Apuleius, Rudolf II, The Golden Ass, Metamorphoses, Cupid, Psyche
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Z antiky se do dnešní doby dochoval v celku pouze jediný román. Apuleiovy Metamorfózy mohly být také snadno ztraceny, protože neexistoval karolinský opis a v určitém období přežívaly v jediné kopii. Naštěstí je našel a pro italskou renesanci znovuobjevil jeden z lovců rukopisů ve 14. století. Od té chvíle nepřestaly inspirovat řadu děl od literatury po výtvarné umění. Příběh Amora a Psyché, který z knihy vychází, zdobil stěny mnoha reprezentačních místností od rané renesance až nejméně do 19. století. Zdá se, že zvláštní oblíbenosti se tento námět těšil na dvoře Rudolfa II a reprezentuje jedno z typických mytologických témat se značným erotickým potenciálem. Jeho kořeny můžeme stopovat do Itálie, kde se Apuleiův román vrátil na literární scénu. Z Itálie pocházejí také nejdůležitější vizuální zdroje, které hrály nezanedbatelnou roli v šíření motivu Amora a Psyché Evropou. Generace italských i zahraničních umělců ovlivnil zejména Řím a Raffaelovy fresky ve vile Farnesině. Bartholomeus Spranger, Josef Heintz a další budoucí dvorní umělci nebyli výjimkou. Antické město a antický román se staly základem pro jejich díla, ale také oni přispěli unikátním způsobem k italské tradici. Tato práce sleduje recepci slavného Zlatého osla v době, kdy technika tisku radikálně proměnila pravidla hry. Také otevírá otázku významu v umění Rudolfovy doby. Do jaké míry měly sekulární obrazy sloužit především ke smyslnému potěšení a jak důležitá byla alegorická vysvětlení příběhu Amora a Psyché.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): Only one of many Ancient Roman novels that were written during antiquity has survived to this day. Apuleius' Metamorphoses could have easily been lost too as it was overlooked by the Carolingian renaissance and at one point existed only in a single copy. Luckily it was found and rediscovered for the Italian Renaissance by one of the so called bookhunters in the 14th century. After that it did not cease to inspire many works of art from literature to paintings. The story of Cupid and Psyche that comes from this book was used to decorate many representational rooms from the early Renaissance on, until at least the 19th century. It seems to have been especially popular at the court of Rudolf II and it represents one of the typical mythological themes with a strong erotic potential. We can trace its roots to Italy where the novel was brought back to the literary scene. The most important visual sources, that played at least an equally important role in the dissemination of the motive through Europe as literature, also come from Italy. Especially Rome and Raphael’s frescos in villa the Farnesina influenced generations of Italian as well as foreign artists. Bartholomeus Spranger, Joseph Heintz and other future court artists of Rudolf II were no exception. The antique city and antique novel inspired their works but they also added their own unique approach to the Italian tradition. This work follows the reception of the famous Golden Ass in a time, when the possibilities of printing techniques radically changed rules of the game. It also opens the question of meaning in the art of the Rudolphine Period. To what extent were the secular works meant as objects of sensual pleasure and on the other hand how important were the allegorical explanations of the story of Cupid and Psyche.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavla Savická 858 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Pavla Savická 8.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavla Savická 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavla Savická 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Lubomír Konečný 287 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 97 kB