velikost textu

Study of advanced high strength magnesium alloys by in situ techniques

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Study of advanced high strength magnesium alloys by in situ techniques
Název v češtině:
Studium pokročilých hořčíkových slitin s vysokou pevností pomocí in-situ metod
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Klaudia Horváth
Školitel:
Ing. Patrik Dobroň, Ph.D.
Oponenti:
prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc.
Tsuyoshi Mayama
Konzultanti:
doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D.
doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
Id práce:
164231
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (4F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Mg-LPSO slitiny, deformační mechanismy, akustická emise, difrakce synchrotronového záření, in-situ metody.
Klíčová slova v angličtině:
Mg-LPSO alloys, deformation mechanisms, acoustic emission, synchrotron diffraction, in-situ methods.
Abstrakt:
Hlavním cílem disertační práce bylo stanovení aktivních deformačních mechanismů v moderních hořčíkových slitinách s vysokou pevností s využitím pokročilých in-situ metod umožňující vysoké rozlišení v čase a v prostoru. Zkoumalo se deformační chování dvou extrudovaných Mg-LPSO slitin s různým objemovým podílem LPSO (long-period stacking order) fáze v průběhu deformace v tahu při pokojové teplotě a v tlaku při pokojové teplotě a při teplotách 200 °C, 300 °C a 350 °C. Výsledky získané pomocí in-situ metod akustické emise a difrakce synchrotronového záření byly ověřeny pomocí transmisní a rastrovací elektronové mikroskopie, zejména zobrazováním zpětně odražených elektronů a difrakcí zpětně odražených elektronů. Z dosažených výsledků vyplývá, že jak teplota, tak i obsah LPSO fáze významně ovlivňují plasticitu hořčíkové matrice, zejména aktivaci tahových dvojčat a nebazálního skluzu. Navíc mají velký vliv na tvorbu deformačních vybočení (kinking) v LPSO fázi. Klíčová slova: Mg-LPSO slitiny, deformační mechanismy, akustická emise, difrakce synchrotronového záření, in-situ metody.
Abstract v angličtině:
The aim of the present doctoral thesis was to reveal the active deformation mechanisms in novel high strength magnesium (Mg) alloys using advanced in-situ techniques with high time and space resolutions. The deformation behavior of two extruded Mg-LPSO alloys with a different volume fraction of the long-period stacking ordered (LPSO) phase was investigated in tension and compression at room temperature and in compression at 200 °C, 300 °C, and 350 °C. In order to support the results obtained by in-situ acoustic emission and synchrotron diffraction methods, detailed microstructure investigation was provided by transmission and scanning electron microscopy, particularly the backscattered electron imaging and electron backscatter diffraction technique were used. The results indicate that both temperature and the LPSO phase content significantly influence the plasticity of the magnesium matrix, particularly they affect the activation of extension twins and non-basal slip. Moreover, both parameters have a high impact on the formation of the deformation kinks in the LPSO phase. Keywords: Mg-LPSO alloys, deformation mechanisms, acoustic emission, synchrotron diffraction, in-situ methods.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klaudia Horváth 14.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klaudia Horváth 174 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klaudia Horváth 171 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Patrik Dobroň, Ph.D. 248 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta Tsuyoshi Mayama 181 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. 155 kB