velikost textu

Phase transformations in ultra-fine grained titanium alloys

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Phase transformations in ultra-fine grained titanium alloys
Název v češtině:
Fázové transformace v ultra-jemnozrnných slitinách titanu
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Kristína Václavová
Školitel:
RNDr. Josef Stráský
Oponenti:
doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc.
prof. Ing. Dalibor Vojtěch, Dr.
Konzultanti:
doc. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
RNDr. Petr Harcuba
Ing. Hanuš Seiner, Ph.D.
Id práce:
164190
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (4F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
metastabilní slitiny titanu; metody intenzivní plastické deformace; fázové transformace; precipitáty fáze α
Klíčová slova v angličtině:
metastable β titanium alloy; severe plastic deformation (SPD) methods; phase transformations; α phase precipitation
Abstrakt:
Název práce: Fázové transformace v ultra-jemnozrnných slitinách titanu Autor: Kristína Bartha Katedra / Ústav: Katedra fyziky materiálů Vedoucí disertační práce: PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D., Katedra fyziky materiálů Abstrakt: Slitina Ti15Mo ve výchozím stavu po rozpouštěcím žíhání byla deformována metodami torze za vysokého tlaku (HPT) a protlačováním lomeným kanálem stejného průřezu (ECAP). Zatímco mikrostruktura po HPT je silně deformovaná a jemnozrnná, po ECAP zůstává převážně hrubozrnná a obsahuje smykové pásy s vysokou hustotou mřížkových poruch. Materiál ve výchozím stavu i oba deformované materiály byly podrobeny dvěma druhům tepelného zpracování – izotermálnímu žíhání a ohřevu s lineárním vzrůstem teploty. Průběh fázových transformací, zejména precipitace faze α, probíhajících ve všech materiálech během tepelného zpracování, byl studován celou řadou experimentálních metod. Bylo prokázáno, že precipitace fáze α probíhá v deformovaných materiálech rychleji v důsledku přítomnosti vysoké hustoty mřížkových poruch, které představují hustou síť preferenčních míst pro nukleaci fáze α a dráhy rychlé difúze nutné pro urychlení růstu fáze α. Rychlejší precipitace fáze α v deformovaných materiálech rovněž ovlivňuje precipitaci fáze ω tím, že urychluje její rozpouštění. Na rozdíl od deformovaných materiálů, ve kterých fáze α precipituje ve tvaru protažených destiček podél hranic zrn nebo lamel, v deformovaných materiálech je fáze α převážně rovnoosá. Klíčová slova: metastabilní slitiny titanu; metody intenzivní plastické deformace; fázové transformace; precipitáty fáze α
Abstract v angličtině:
Title: Phase transformations in ultra-fine grained titanium alloys Author: Kristína Bartha Department: Department of Physics of Materials Supervisor of the doctoral thesis: PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D., Department of Physics of Materials Abstract: Ti15Mo alloy in a metastable β solution treated condition was processed by high pressure torsion (HPT) and equal channel angular pressing (ECAP). The microstructure after HPT is severely deformed and ultra-fine grained, while ECAP deformation results in rather coarse-grained structure with shear bands containing high density of lattice defects. Two types of thermal treatments – isothermal annealing and linear heating - were carried out for the solution treated condition and both deformed materials. Wide spectrum of experimental techniques was employed to elucidate the differences in phase transformations, especially in α phase precipitation, occurring in deformed and non-deformed material upon thermal treatment. It was shown that the α phase precipitation is accelerated in the deformed materials due to a high density of lattice defects, which provide a dense net of preferred sites for nucleation and also fast diffusion paths necessary for accelerated growth. The enhanced precipitation of the α phase in deformed materials also affects the stability of the ω phase, promoting its dissolution. Moreover, in contrast to the non-deformed materials, where α particles form as elongated precipitates along grain boundaries and as lamellae, in deformed counterparts the α precipitates remain equiaxed. Keywords: metastable β titanium alloy; severe plastic deformation (SPD) methods; phase transformations; α phase precipitation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristína Václavová 13.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristína Václavová 428 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristína Václavová 429 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc. 585 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Dalibor Vojtěch, Dr. 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. 208 kB